Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Komme i gang!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Oversikten nedenfor skal være et hjelpeverktøy for deg som leder når det er behov for å tilrettelegge for en ansatt eller det skal iverksettes et arbeidsmiljøtiltak overfor en gruppe. Her kan du finne tips om hvilke verktøy, møtearenaer og støtteapparat som kan brukes i HMS-arbeidet.

Møtearenaer, støtteapparat og tilgjengelige verktøy/metoder

Praktisk handling og medvirkning fra ansatte er av stor betydning når arbeidsplassen skal tilrettelegger for en ansatt eller for større grupper. Vi presenterer her tilrettelegging for individ og grupper.

 

Tilrettelegging for individ (én ansatt)

Det bør gjennomføres et HMS-møte med den ansatt der behov for tilrettelegging drøftes.

 

Støtteapparat

Bedriftshelsetjenesten bør delta på dette møtetet da de innehar kunnskap og erfaringer på området. Før møtet, bør du drøfte med bedriftshelsetjenesten om en NAV-rådgiver også bør delta.

 

Verktøy/dokumentasjon

På nettsiden til NAV finner du Arbeidsgivers og arbeidstakers oppfølgingsplan ved sykemelding.

 

Tilrettelegging for grupper (flere)

Er det flere ansatte (en gruppe) som har behov for at det utføres/iverksettes endringer i arbeidsmiljøet, er det effektivt og gjennomføre en idédugnad på personalmøte.

Idédugnad gjennomført etter vedlagte mal, vil gi skolen/barnehagen  flere praktiske innspill til forbedringer. For å få best mulig effekt av metoden, må alle yrkesgrupper inviters til å delta.

På en skole/barnehage vil det typisk være:

- Lærere/assistenter
- Kontoransatt(e)
- Teknisk personell
- Renholdstjenesten

For å sikre medvirkning og dokumentasjon, skal arbeidmiljøaktivitet behandles i AMU (Arbeidsmiljøutvalget). Bedriftshelsetjenesten skal delta, og NAV-rådgiver vil være en ekstra ressurs. Bedriftshelsetjenesten skal ha personell som kan være behjelpelig med å gjennomføre idédugnaden på personalmøtet.

Dersom arbeidsmiljøforbedringene koster penger, vil et vedtak i AMU vil styrke eventuelt en søknad til NAV om støtte for å iverksette tiltak.

 

Forpliktende handlingsplan

Bedriftshelsetjenesten vil være en ressurs når resultater og innspill fra de ansatte fra idédugnaden skal systematiseres og innarbeides i en forpliktende handlingsplan med ansvar og tidsfrist. Planen skal behandles i AMU før personalgruppa informeres, og tiltak iverksettes.