Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Lavutslippssoner

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

En lavutslippssone er et definert område man må betale avgift for å kjøre inn i dersom man fører et kjøretøy med høye utslipp. Vi, og mange med oss, mener dette vil være et effektivt virkemiddel for kommunene med henblikk på å redusere den lokale luftforurensningen.

Eksos, særlig fra dieselkjøretøy, skaper høy lokal luftforurensning i strid med både vårt eget nasjonale lovverk, våre definerte nasjonale mål og våre internasjonale forpliktelser.

 

Begrense bruk av forurensende biler

Lavutslippssoner vil kunne begrense bruken av svært forurensende biler i områder som er spesielt utsatt for lokal luftforurensning. Da tenker vi gjerne på varetransport etc. utført med gamle dieselbiler.

Statens Vegvesen har foreslått at kommuner som er særlig utsatt gis tilgang til å innføre avgift på tunge dieselbiler i byområder for å få ned luftforurensningen. I følge Vegvesenet vil denne typen tiltak fremskynde den gradvise innfasingen av nye, miljøvennlige kjøretøy med så mye som fire til fem år. 

NAAF støtter dette forslaget, men vil gjerne også se på løsninger for å inkludere eldre, og svært forurensende, dieseldrevne personbiler.

Innføring av lavutslippssoner for dieselkjøretøy vil således bidra til at flere som i dag pendler inn og ut av de store byene hver dag enten går over til å bruke kollektivtransport eller skifter til mer miljøvennlige biler.

 

Forbud mot dieselbiler i store byer

Innkjøringsforbud for dieselkjøretøy i enkelte store byer på dager med høy luftforurensning er på sett og vis den kraftigste versjonen av dette tiltaket. Byene defineres som lavutslippssoner og i stedet for å kreve avgift, sier man rett og slett at dieselbiler ikke får kjøre inn.

Det er et ekstremt tiltak, og det vil sannsynligvis gi resultater i form av lavere utslipp på de tre-fire dagene i året dette er relevant (les om inversjon). Sånn sett er vi glade for at ansvarlige politikere tar problemet seriøst.

NAAF skulle imidlertid ønske politikken ble ført på en måte så man unngikk å havne i situasjoner der slike ekstreme strakstiltak overhodet ble nødvendig. Mindre inngrep, fornuftige faktorer over tid, ville sluppet å få så drastiske konsekvenser i innbyggernes liv.