Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bryter loven

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Regjeringen har forpliktet seg til å redusere utslipp av klimagassen CO2. For å få ned CO2-utslippene fra veitrafikken, ble derfor engangsavgiften lagt om i 2007. Hensikten var å favorisere biler med lave CO2-utslipp. Resultatet ble en formidabel økning i salget av dieselbiler med betydelig høyere utslipp av helseskadelig NO2 og svevestøv.

Astma- og Allergiforbundet  advarte myndighetene om at den økte dieselbilandelen ville gi byene et betydelig NO2-problem. Miljømyndighetene har etter hvert innrømmet at dette er en uheldig konsekvens av dagens avgiftspolitikk:

Nyere beregninger for NO2 viser at nivåene vil være høyere fram mot 2020 enn tidligere antatt. Både nasjonale mål og forskriftsfestede krav vil bli overskredet. Årsaken til dette er den økte andelen dieseldrevne personbiler.

Figuren viser NO2-målinger foretatt i Bergen i januar 2010. Den stiplede røde linjen viser juridisk bindende grenseverdier  for timemiddel av NO2, 200 mikrogram per kubikkmeter luft.

I Bergen ble kvoten for antall tillatte overskridelser for NO2 i løpet av et helt år brukt opp allerede i den første i uken i 2010. I Oslo var kvoten brukt opp før januar var passert. Bergen og Oslo kommune bryter loven hvert vinter, både i forhold til nasjonalt lovverk og grenseverdier fastsatt av EU. 

Konsekvensene blir at de som allerede er syke, blir sykere og at flere vil utvikle astma som de må leve med resten av livet. 

Astma- og Allergiforbundet mener dette er uakseptabelt og noe vi ikke lenger vil akseptere! 

 

EUs direktiv/nasjonalt lovverk

Forurensningsforskriften stiller minimumskrav til kvaliteten på utendørs luft.

Fra 2010 er timegrenseverdien for nitrogendioksid på 200 mikrogram per kubikkmeter luft. Denne grenseverdien kan overskrides inntil 18 timer i året.

Grenseverdien for årsmiddel av NO2 er 40 µg/m3