Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Nitrogenoksider

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

En av de mest helseskadelige komponentene i eksosen er nitrogenoksider (NOx) som dannes når motorer forbrenner ved høy temperatur. NOx er en samlebetegnelse for gassene nitrogenoksid, NO, og nitrogendioksid, NO2. Det er NO2 som er forbundet med mest helseskade. Dieselbiler slipper ut mer NO2 enn bensinbiler.

Eksponering for NO2 fører blant annet til at luftveiene blir mer mottakelige for infeksjoner. De som har astma kan få nedsatt lungefunksjon, i verste fall kan forurensningen utløse astmaanfall.

Også mennesker med hjerte- og karsydommer er utsatt ved utslipp av nitrogendioksid. Det er derfor satt juridisk bindene grenseverdier for hvor høye nivåer av NO2 man har lov å eksponere befolkningen for.

Dieselbiler har høyere utslipp av NOx enn bensinbiler. I tillegg slipper dieselbiler ut mer NOx som NO2, dvs at eksosen fra en dieselbil er mer helseskadelig enn eksosen fra en bensinbil.

Man regner med at NO2-nivåene vil øke fram mot 2020 fordi det er blitt stadig flere dieseldrevne personbiler og flere tunge dieseldrevne kjøretøy på våre veier.

Forurensningsforskriftens, stiller minimumskrav til kvaliteten på utendørs luft i Norge. Minimumskravet (grenseverdien) for NO2 er satt til 40 µg/m3 for årsmiddel og 200 µg/m3 for timemiddel. Timemiddelet må ikke overskrides mer enn 18 ganger per kalenderår.