Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Spørreundersøkelse

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Opplæringsloven § 9a sier at alle elever har krav på et godt inneklima. Spørreundersøkelsen kan brukes av skolen for å få kartlegge hvordan elevene opplever inneklima ved sin skole og om de har helseplager som kan være relatert til dårlig inneklima.

Opplæringsloven § 9a sier at alle elever har krav på et godt inneklima. Grunnen til at denne loven er kommet, er at inneklima i klasserommet har stor betydning for helse, trivsel og læring.

Et dårlig inneklima på skolen kan bidra til sykdom og helseplager hos flere elever (Luftveisinfeksjoner, forverring av astma, hodepine, unormal tretthet, tørr hud, tørre og irriterte slimhinner i øyne nese og hals). Det er også dokumentert at et godt inneklima gir bedre skoleprestasjoner sammenlignet med et dårlig inneklima.

Alle skoler er i henhold til Opplæringsloven pålagt å gjennomføre internkontroll med skolemiljøet etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Internkontroll innebærer å omsette kravene i lov og forskrift til konkrete mål for skolemiljøet, kartlegge utfordringene og planlegge og iverksette tiltak for å nå målene.

Gjennom Mitt Inneklima får elevene mulighet å svare på spørsmål om hvordan de opplever inneklima på skolen. Resultater fra undersøkelsen vil gi rektor og skolen viktig dokumentasjon som kan inngå i skolens internkontroll og i arbeidet med miljørettet helsevern.

Derfor er det lurt å gjennomføre en undersøkelse på din skole og få faktakunnskap om hvordan inneklima oppleves av elevene. Resultatene fra undersøkelsen vil gi konkrete og nyttige råd om hvordan skolen kan arbeide systematisk og målrettet med inneklima.

Verdens Helseorganisasjon har definert at inneklima kan inndeles i fem hovedområder:
1. Temperatur i klasserommet - ikke for kaldt eller varmt
2. Lufta du puster inn - frisk eller brukt
3. Belysning - på pulten, tavla og i rommet
4. Lyd / støy - bråk fra medelever, ventilasjon, naborom eller utenfra
5. Utforming / innredning - pult som er god å sitte, gulv, hyller og skap

I spørreundersøkelsen vil elevene bli spurt om hvordan de opplever forhold knyttet til disse faktorene, samt eventuelle helseplager de opplever når de er på skolen.

Resultatene fra undersøkelsen sammenfattes i en rapport som kan inngå i skolens internkontrollsystem. Rapporten kan også brukes i forbindelse med søknad om godkjenning i henhold til forskrift for miljørettet helsevern (evt opprettholde godkjenningen). Resultatene vi presenteres i oversiktlige grafer og tabeller som også kan brukes ved presentasjon av resultatene i forbindelse med foreldremøter eller lignende.

Dersom inneklima på skolen er uakseptabelt, kan foreldre og elever bruke undersøkelsen som dokumentasjon. Dette er dokumentasjon som f.eks kan legge ved en formell klage til rektor eller fylkesmannen.