Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Inneklima er!

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Innemiljø defineres (modifisert etter WHOs definisjoner) som de fem inneklimafaktorer med tillegg av estetiske og psykososiale forhold. Denne websiden bygger på kunnskapsbanken til NFBIB (Norsk Forum For Bedre Innemiljø for Barn) www.innemiljo.net og er tilpasset www.mittinneklima.no.

Verdens Helseorganisasjon har definert inneklima gjennom fem inneklimafaktorer, med tillegg av estetisk og psykososialt miljø.

Den enkelte inneklimafaktor har på hver sin måte betydning for hvordan ansatte, elever, barn og brukere vil oppleve det fysiske miljøet i klasserommet og på skolen.

  1. Temperatur (Termisk miljø)
  2. Lufta vi puster i (Atmosfærisk miljø
  3. Lyd/støy (Akustisk miljø)
  4. Belysning/stråling (Aktinisk miljø)
  5. Utforming/innredning (Mekanisk miljø)
  6. Estetisk miljø
  7. Psykososialt og sosialt miljø

1) Det termiske miljø ("temperatur")
som er av betydning for menneskenes varmebalanse som igjen består av 4 omgivelsesfaktorer:Temperatur: Lufttemperatur, strålingstemperatur, luftfuktighet og lufthastighet sammen med bl.a. 2 personfaktorer:Personens aktivitetsnivå og bekledning.

2) Det atmosfæriske miljø (luften vi puster i)
som er av særlig betydning for respirasjon (åndedrettet) og sykelighet i luftveier og lunger.Omgivelsesfaktorene her er "atmosfære": Gasser, damper, luktstoffer, partikler av levende organismer (biologisk støv: pollen, bakterier, virus, muggsopper, alger m.v.), partikler av dødt biologisk (organisk, ofte allergifremkallende) (middrester, muggsopper, hudavfall, m.v.) eller uorganisk materiale (jord, sand m.v.), organiske og uorganiske fibre og luftelektriske forhold bl.a. statisk elektrisitet, luftjoner (ladede partikler i luften).

3) Det akustiske miljø ("lydmiljøet")
som er av betydning for akustikk, hørsel, lydoppfattelse og støypåkjenninger.

4) Det aktiniske miljø ("strålingsmiljøet")
som er av betydning for belysning, elektromagnetisk miljø og organisme-endringer i forbindelse med radioaktiv stråling. (NB Radon - se eget stikkord).

5) Det mekaniske miljø (utstyr i våre nære omgivelser inne)
som er av betydning for føle- og smertesans og bevegelsesapparatets funksjon. Viktige forhold i denne forbindelse er slitasjesykdommer og ulykker.

6) Estetisk miljø (som appellerer til følelsene)
som omfatter om omgivelsene oppfattes som gode for våre sanser (syn, hørsel, lukt, smak, berøring og likevekt) ­ vanligvis med hovedvekt på synsinntrykk.

7) Psykologisk og sosialt miljø (opplevelse av tilhørighet)
Psykologiske forhold som omfatter samspillet mellom individet med de personlige og kulturelle forutsetninger den enkelte har, og omgivelsene i videste forstand slik de oppleves av individene som oppholder seg der.

Sammen kalles disse faktorene påpulært "de 7 søstre" og alle må vurderes for å få et godt bilde av innemiljøet.