Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Lufta vi puster i

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Dårlig eller mangelfull ventilasjon kan gi ansatte og brukere helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner. I tillegg påvirker ventilasjon/luftskifte konsentrasjon, yteevne og produktivitet.

Hvorfor bry seg om luft og ventilasjon?

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som f.eks støvpartikler, avgassinger og fuktighet og tilføre frisk og ren luft. Dette er svært viktig for vår helse.

Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for lav ventilasjon.

MHV-/HMS-momenter som bør sjekkes ut:

- Er ventilasjonsanlegget dimensjonert slik at det sikrer godt nok luftskifte til alle rom ved full personbelastning? (antall ansatte, brukere, barn/elever)

- Er det rutiner som sikrer at ventilasjonsanlegget blir innregulert etter rehabilitering? (tilstrekkelig luftskifte)

- Er det rutiner for å åpne og lukke vinduer? (aktiv gjennomlufting)

- Er dokumentasjon tilgjengelig som viser at luftinntak(ene) er rene og tørre?

- Er det etablert rutiner for å skifte filter i ventilasjonsaggregat årlig? (om høsten etter pollensesongen)

- Er det mye forurensning fra trafikk eller industri som kan påvirke luftkvaliteten inne?

- Er det noe som tyder på det er behov for rengjøring av ventilasjonskanalene innvendig?

- Er det rutiner og verktøy tilgjengelig som sikrer at teknisk ansvarlig har god oversikt og kunnskap om ventilasjonsløsningen i bygget?

- Er det rutiner som sikrer en årlig kontroll av ventilasjonsanlegget av fagpersoner med tilstrekkelig kompetanse på området?