Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Regler og ansvar

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Leder av skolen, rektor (eller tilsvarende stilling) er skolens leder. Lederen er ansvarlig for at det etablerte internkontrollsystemet følges opp, og har plikt til å gi relevant informasjon til elever foresatte, jf. § 5 andre ledd. En skole må forholde seg til mange ulike regelverk, og felles for mange av disse er krav til internkontrollsystem. Se også IK-Bygg, et verktøy for bedre eierrskap, forvaltning og bruk av bygg (www.ikbygg.no).

Internkontroll
Internkontroll er en kontroll skolen selv utfører, og som dokumenterer at regelverk etterleves på en systematisk måte. Skolen skal altså vite hva den skal gjøre, gjøre det, og etterpå kunne dokumentere at den har gjort det. Internkontrollsystemet skal gjøre det enkelt å drive kontinuerlig forbedringsarbeid i skolen. De fleste virksomhetene som forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler gjelder for, er også underlagt forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (internkontrollforskriften) hvor § 5 redegjør for innholdet i internkontrollen.

Arbeidet med internkontrollen skal skje i samarbeid med ansatte, elevene, foreldre eller foresatte gjennom skolens samarbeidsorganer. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og omfang.

God praksis i skolen forutsetter følgende:

  • Et etablert internkontrollsystem som ivaretar bestemmelsene i forskriften på en systematisk måte.
  • Internkontrollsystemet skal være skriftlig i henhold til internkontrollforskriften § 5.
  • Det er foretatt en avklaring av roller og ansvar i henhold til forskriftens bestemmelser mellom involverte enheter som drifter virksomheten.
  • Alle regelverkskrav er samlet i ett internkontrollsystem.
  • Utarbeidelsen og regelmessig oppdatering av skolens internkontrollsystem skjer i samarbeid med eier, ansatte, og foresatte/foreldre gjennom skolens samarbeidsorganer.
  • Eier har tilrettelagt for at skolen kan oppfylle forskriftens krav.