Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Klager på Inneklima

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Alle har en mening om inneklima, og dessverre mener også de fleste at det er dårlig. Pågår dette over tid, vil elever, ansatte og foresatte tro at skolen har et dårlig inneklima som rammer barns helse og reduserer læringen. Godt inneklima har stor betydning for læring, helse og trivsel, så klager må tas på alvor.

Misnøye med inneklimaet er vanlig, og kan ofte føre til nokså uspesifikke klager, enten disse framføres muntlig, skriftlig eller formelt som et krav om retting i henhold til Oppl  9a-1 . Det er heller ikke ukjent at misnøye med mange ulike typer forhold kan føre til at det klages ekstra mye på inneklimaet. Det vil være lite produktivt å bruke mye tid på en klagebehandling som i stor grad handler om synsing fra alle parter. Samtidig kan klager – eller observasjoner fra brukerne som man også kan kalle det - gi verdifull informasjon og dokumentasjon.

Vi anbefaler at det jevnlig gjennomføres en kartlegging av symptomer og inneklimaforhold gjennom spørreundersøkelser. Dette gir langt bedre grunnlag for å håndtere generelle klager av typen " det er så tørr luft her", fordi man kjenner til hvor stor andel som opplever at luftkvaliteten er dårlig.
I tillegg bør man ha mulighet til å følge opp mer spesifikke klager, for eksempel gjennom avvikssystemet. Det er da viktig å sørge for at klagene blir så spesifikke som mulig: beskriv HVA det klages på så presist som mulig, NÅR dette har inntruffet (tidspunkt, ukedag, en eller flere ganger), HVOR det inntreffer og HVEM som opplever problemet.


Eksempler på klager med ulike muligheter for oppfølging:

Klage       Tips til praktisk handling

På skolen vår er det veldig «tung luft»

     

Eksempel på en uspesifikk klage som det er vanskelig å følge opp uten mer informasjon.

         

Det støyer så mye fra ventilasjonsanlegget at jeg ikke hører hva læreren sier ved tavla.

     

Her bør man få rede på HVOR og HVEM, og be om informasjon og kontroll fra driftstekniker før eventuell måling.

         

På skolen vår må vi sitte med yttertøy inne hver mandag morgen – det er kaldt til klokka 12.00.

     

Ganske klar indikasjon på uheldig energisparetiltak som kan følges opp med driftstekniker.

 

         

På skolen vår er det en merkelig lukt som vi tror kommer fra muggsopp i veggen.

     

Få rede på HVOR og HVEM, og sørg for at dette blir tatt opp med bygningskyndig – senest ved neste vernerunde.

         

På skolen vår er flere varmekilder kalde -  På skolen vår er radiatoren så varm at vi må lufte gjennom vinduet.

      Be om oppfølging fra driftstekniker. Det kan være feil i styring, feil innstillinger, eller uheldig plassering av romføler kan gjøre at varmen skrus opp når det luftes fra enkelte vinduer.
         

På skolen vår trekker det så mye fra ventilasjonsanlegget at vi har tettet ventilen der lufta kommer ut.

     

Denne typen tiltak ødelegger balansen i ventilasjonen, og fører til at det trekker mer andre steder. En dialog mellom brukerne og driftsansvarlig bør initieres. 

         

Det lukter kloakk i rom 3a – flere elever får vondt i hodet, men ingen vet hvor lukten kommer fra.

     

Eksempel på spesifikk klage som bør følges opp med en rask undersøkelse.