Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Mål for inneklima

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Både elever og ansatte har lovfestet rett til et fysisk miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Hva dette innebærer i praksis er mindre klart. Skolen skal ha et internkontrollsystem og skal være godkjent av kommunen. Godt fysisk miljø forutsetter godt og systematisk arbeid med vedlikehold og drift, herunder renhold. Grunnleggende kriterier for temperatur, luftkvalitet, lys- og lydforhold og egnethet må være oppfylt. Dersom noen rapporterer sykdom eller ubehag må det følges opp.

Det viktigste lovgrunnlaget for inneklima i klasserommet finnes i tre ulike lover:

  • Opplæringsloven gir elever rett til et fysisk miljø– inne som ute - av en slik kvalitet at det fremmer helse, trivsel og læring.
  • Arbeidsmiljøloven har bl.a. som hensikt å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.
  • Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller.

Elever og arbeidstakere har med andre ord lovfestede rettigheter til et inneklima som er helsefremmende: det er ikke tilstrekkelig at man ikke blir syk av det. Skoleeier, arbeidsgiver, kommune og tilsynsmyndigheter har på sin side plikter som legger grunnlaget for at disse rettighetene er oppfylt.

Lovene sier ikke så mye om akkurat hva disse rettighetene betyr i praksis, eller hva som skolen faktisk skal gjøre. Noe mer finner man i forskrifter og veiledninger.