Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Skolemiljøutvalg

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Skolemiljøutvalg og brukermedvirkning
Opplæringsloven pålegger alle skoler å ha et skolemiljøutvalg (§ 11-1a og 11-5a i opplæringsloven). Skolemiljøutvalget skal bidra til å sikre elevenes og foreldrenes deltakelse i skolens arbeid med å skape godt skolemiljø.

Skoleledelsen skal sørge for at skolemiljøutvalget blir opprettet og at alle saker som har med skolemiljøet å gjøre, blir drøftet der. Skoleledelsen skal sørge for at representantene i utvalget får opplæring og støtte, slik at de kan ivareta sine roller i brukermedvirkningen på en god måte.

Skolemiljøutvalget skal delta i planleggingen og gjennomføringen av skolens systematiske arbeid for å utvikle og kvalitetssikre skolens psykososiale og fysiske miljø (§ 9a-4 i opplæringsloven). Skoleledelsen kan legge til rette for årlige kartleggingar, systematisk gjennomgang av resultatene og drøfte konkrete forbedringstiltak i skolemiljøutvalget.

Skolemiljøutvalget har en rådgivende funksjon overfor skoleledelsen, og det kan henstille om at det iverksettes tiltak for å sikre et godt skolemiljø. Skolen skal da behandle henstillingen etter reglene i forvaltningsloven om enkeltvedtak.

Grunnskolen  
I skolemiljøutvalget i grunnskolen skal elevene, foreldrerådet, de tilsatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal settes sammen slik at representantene for elevene og foreldrene er i flertall. Elevrepresentantene skal ikke være til stede når saker som omfattes av lovfestet taushetsplikt blir behandlet. Da skal foreldrene
ha dobbeltstemme tilsvarende bortfallet av elevrepresentantenes stemmer, eller antallet foreldrerepresentanter økes tilsvarende.

Samarbeidsutvalget (§ 11-1) kan ta funksjonen som skolemiljøutvalg, men da må det oppnevnes tilleggsrepresentanter for elevene og foreldrene, slik at de blir i flertall.

Et godt fungerende skolemiljøutvalg

er viktig for å kvalitetssikre

elevenes arbeidsmiljø