Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Verneombud

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Verneombudet er arbeidstakernes representant i HMS-spørsmål, og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.Skolen står fritt til å utvide vernerunden til også å omfatte elevers fysiske miljø. En vernerunde som tar med elever og ansattes arbeidsmiljø er ressurseffektiv, og vil oppleves effektiv og meningsfull for alle.

Det bør gjennomføres to vernerunder i året på en skole. En i septembermåned (fyringssesongen starter) og en i slutten av maimåned (hva bør utbedres i sommerferien)

Vernerunden som skolen skal gjennomføre regelmessig bør utvides til å ta med også elevenes arbeidsmiljø. Ansatte og elever oppholder seg for det meste i de samme rommene hele skoledagen. En vernerunde som tar med elever og ansattes arbeidsmiljø er ressurseffektiv, og vil oppleves effektiv og meningsfull for alle.

Erfaring viser at flere resultater innen inneklima kan oppnås med enkle midler. Den enkelte skole velger selv sitt ambisjonsnivå. Denne nettsiden gir eksempler på verktøy skolen kan bruke slik at det er lett å komme i gang.

Har man først en struktur å arbeide etter, kan mye av det lovpålagte MHV- og HMS-arbeidet utrettes med eksisterende ressurser. Stikkord her er ansvarliggjøring, bred brukermedvirkning og praktiske og synlige resultater.

Vernerunder skal i utgangspunktet kartlegge nå-tilstanden og foreslå konkrete forbedringstiltak.

En egnet gruppe ved vernerunde utendørs kan være

  • driftsansvarlig/vaktmester
  • rektor
  • elevrepresentant
  • verneombud
  • avdelingsleder
  • helsesøster - ved behov
  • bedriftshelsetjenesten- ved behov
  • miljørettet helsevern- ved behov

Gruppen kartlegger nå-tilstanden, gjerne ved bruk av miljøbilder og fotografier, påpeker mangler og kommer med forslag til aktuelle tiltak. Størst gevinst oppnås dersom oppfølgingsansvaret defineres under befaringsrunden, eller umiddelbart etterpå. Ofte er det behov for å synliggjøre resultater fra kartleggingen.