Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Parfymefri uke 2020

Forskningsprosjekter

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) er en av medlemsorganisasjonene i Stiftelsen Dam, og berettiget til å søke midler. Prosjektene som innsøkes via NAAF skal passe inn under vår visjon om å være den fremste pådriver for å øke livskvaliteten for alle som er berørt av astma, KOLS, allergi, eksem og overfølsomhet.

Formålet er støtte til helseforskning rettet mot målgrupper i Norge og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det omfatter blant annet arbeid for økt deltakelse og likestilling for funksjonshemmede, forebyggende helsearbeid, rehabilitering, habilitering, omsorgsarbeid og folkehelsearbeid. Et hovedmål er å knytte forskning tettere opp mot de helseutfordringer innbyggerne i Norge møter i sitt dagligliv ute i kommunene.

Informasjon og utlysning for ordningen Forskning 2020 finner du her.

Årets frister (2020) for forskningsmidler:

10. januar

Frist for å sende inn utkast av kort prosjektskisse til NAAF. 

13. januar

NAAFs svarfrist til søkere på prosjektskisser

13. januar - 5.februar

Søker må være tilgjengelig for eventuelle justeringer og utfylling av elektronisk søknadsskjema i Damnett

17. februar

Frist for NAAF sentralt å sende inn ferdig utarbeidet kort prosjektskisse til Stiftelsen Dam

14. april 

Svar på søknad fra Stiftelsen Dam. Utvalgte søkere blir invitert til å sende en utvidet søknad

10. juni

Søknadsfrist til Stiftelsen Dam, utvidet søknad

Søkerorganisasjonen kvalitetssikrer søknad og foretar innsending

15. oktober

Offentliggjøring av tildeling

Dette kan det søkes om

 • Forskning som omhandler fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet (med de unntak beskrevet under)
 • En av følgende stillingstyper knyttet til en norsk institusjon:
  • Doktorgradsstipendiat
  • Postdoktor for navngitt forsker som ikke tidligere har hatt en postdoktorstilling.
 • Lønn/midler for inntil tre fulle årsverk fordelt over maksimalt fire år regnet fra 1. januar i oppstartsåret (det kan unntaksvis søkes om utvidet tidsramme dersom det er begrunnet i forskningens behov)

Dette kan det ikke søkes om

 • Prosjekter med hovedtilknytning til institusjon i utlandet
 • Basalforskning
 • Rene modellutprøvinger, metodeutvikling eller kvalitetssikring
 • Utredninger eller kartlegginger
 • Opprettelse av registre

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

Dette prioriteres og vektlegges

I vurderingen av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

Soliditet (Excellence)

 • Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes
 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende. 

Virkning (Impact)

 • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen
 • Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.

Gjennomføring (Implementation)

 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe. 
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.

Stiftelsen Dams prioriteringer 

I hvilken grad prosjektet retter seg mot satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I denne ordningen er disse:

 • Problemstillinger knyttet til helse- og tjenestetilbud i kommuner og/eller samhandling mellom de ulike aktørene i helsetjenesten
 • Pasient-/brukernær forskning
 • Forskning på brukermedvirkning 
 • Forskning på hvilken rolle frivillige organisasjoner kan fylle i samarbeid med det offentlige, for å utvikle helse- og tjenestetilbud

Etiske vurderinger og vurderinger av brukermedvirkning inngår som en sentral del i alle kriteriene. 

I tillegg vurderes også kvaliteten på den beskrevne brukermedvirkningen av egne brukerrepresentanter.

Gitt at kvalitetsvurderingen for søknadene ellers er lik, vil søknader med tydelig involvering fra søkerorganisasjonen, søknader om postdoktorstipend og søknader om med navngitt doktorgradsstipendiat foretrekkes.

Søker må være tilknyttet etablerte forskningsmiljøer som høgskole, helseforetak, universitet, instituttsektor eller kompetansesentra.

Oppstart må være innen 15. juni første året med tildelte midler.

For spørsmål vennligst ta kontakt med organisasjonsrådgiver i NAAF, Dace Kaleja, e-post dace.kaleja(at)naaf.no eller tlf: 23 35 35 16.