Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Barn med matallergi i barnehage og skole - hvilke rettigheter har vi?

Vedtekter for forskningsfondet

Dato publisert: Sist oppdatert:
Fastsatt av Norges Astma- og Allergiforbunds årsmøte 30. mars 1963. Endringer vedtatt 23. april 1972, 19. desember 2000, 16. juni 2003, 17. august 2010 og 28. juni 2011.

Formål

§1

Forskningsfondet, som er reist ved gaver og bidrag, har som formål å fremme forskning innen astma- og allergisektoren. Stiftelsens midler skal anvendes i samsvar med givernes forutsetninger.

 

Organisasjonsform

§2

Fondet er en selvstendig juridisk person med egen regnskapsføring.

 

§3

Regnskap skal revideres av statsautorisert revisor.

 

Kapital

§4

Fondets grunnkapital, satt til 2,7 millioner kroner i år 2009, er urørlig.

 

§5

En del av kapitalavkastningen på minst 1% av grunnkapitalen skal tillegges grunnkapitalen hvert år. Resten av kapitalavkastningen og gaver kan fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer forskning innen astma- og allergisektoren.

 

§6

Bidrag og gaver som tilføres fondet må ikke tilknyttes betingelser som strider mot fondets vedtekter.

 

§7

Midlene skal anbringes og forvaltes som bestemt for offentlige stiftelser og legater.

 

Styret

§8

Forskningsfondet forvaltes av et styre. Styret bestemmer årlig hvilket beløp som skal fordeles til støtteverdige forskningsprosjekter eller andre prosjekter som fremmer forskning innen astma- og allergisektoren. Styret er forpliktet til å kreve av enhver som mottar bidrag fra fondet en rapport om anvendelsen av bidraget.

 

§9

Styret består av 5 medlemmer og 3 varamedlemmer. Medlemmene oppnevnes av Norges Astma- og Allergiforbunds forbundsstyre etter innstilling fra styret i Forskningsfondet. Styret skal i sin helhet omfatte kompetanse innen områdene næringsliv/ledelse, samfunnskontakt og informasjon, og økonomi. Ett av medlemmene skal være representant for selve forbundet, og ett medlem skal inneha relevant forskningserfaring og medisinsk kompetanse (innen sykdomsfeltet).

 

§10

Styrets medlemmer og varamedlemmer velges for 3 år ad gangen. Hvert medlem kan sitte i to perioder. For å sikre kontinuitet skal ikke mer enn 3 styremedlemmer skiftes ut samtidig. Styret velger selv sin styreleder og nestleder.

 

Styremøter

§11

Styret holder møte når styreleder bestemmer det eller når minst 3 medlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av styrets medlemmer/varamedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme utslagsgivende. Det føres referat fra møtene som skal godkjennes av samtlige tilstedeværende og tilføyes i en fortløpende nummerert møtebok. Innkalling til styremøter sendes ut minst to uker på forhånd.

 

Daglig ledelse

§12

Styret engasjerer en daglig leder for Forskningsfondet, etter forslag fra Norges Astma- og Allergiforbunds generalsekretær. Daglig leder deltar i styremøter som referent med tale- og forslagsrett.

 

Habilitet

§13

I forhold til fondets virksomhet følges reglene for habilitet i forvaltningslovens §6.

 

Endringer

§14

Forskningsfondets formål (§1) kan ikke forandres vesentlig, jfr. Stiftelseslovens, kap. om omdanning.

 

Oppløsning

§15

Fondets kapital og inntekt skal ikke tilfalle ordinær drift i Norges Astma- og Allergiforbund. Dersom fondet oppløses skal dets midler anvendes i samsvar med dets formål.