Hopp til hovedinnhold

Bruk av sensorer for bedre inneklima

Hvis du har satt i gang ulike tiltak for å bedre inneklimaet i boligen din, kan det være vanskelig å vite om de «virker». En inneklimasensor sentralt plassert i boligen er et nyttig hjelpemiddel som kan vise deg at tiltakene dine faktisk fungerer!

Sist oppdatert 16. juni, 2023

De vanligst tilgjengelige måledata du kan se ved hjelp av inneklimasensor er:

Sensorene gir varsel når en inneklimafaktor ikke er innenfor anbefalt verdi. Dette varselet kan du bruke for å iverksette tiltak som kan forbedre inneklimaet.

i

Det som gjør sensorteknologien så motiverende, er at du raskt kan sjekke på smarttelefon eller PC om tiltaket fungerte.

Nedenfor er ulike inneklimafaktorer som kan måles med sensor listet opp, med anbefaling og veiledning. Du finner også noen tips til tiltak som kan iverksettes hvis sensoren gir varsel om avvik.

Temperatur

Anbefalinger og veiledning: Anbefalt lufttemperatur i boligen er 20 til 22 grader i fyringssesongen.

Tips til handling ved varsel: Ved varsel om for lav temperatur kan du vurdere å øke temperaturen i rommene der noen opplever at det er kaldt.

Luftfuktighet (RF)

Anbefalinger og veiledning: Anbefalt luftfuktighet i boligen ligger i området 20–60 % relativ luftfuktighet. Det er sesongavhengige variasjoner; tørrere i fyringssesongen og fuktigere i den varmere årstiden. Klima og geografi har også betydning.

Tips til handling ved varsel: Hvis luften føles tørr og temperaturen overstiger 22°C i fyringssesongen, bør temperaturen senkes. Dette kan gjøre at luften oppleves mindre tørr.

Karbondioksid (CO2)

Anbefalinger og veiledning: Når vi mennesker, og andre levende organismer, forbruker oksygen, øker mengden av karbondioksid i luften. Karbondioksidnivå (CO2) bør ikke overskride 1800 mg CO2/pr m³ eller 1000 ppm. CO2 i oppholdsrom. Hvis du overskrider 1000 ppm. er det ikke helseskadelig, men et tegn på for høy personbelastning og/eller mangelfull ventilasjon. I uteluften ble det målt 419,5 ppm. CO2 i november 2022.

Tips til handling ved varsel: Enkle tiltak som å innføre lufterutiner, bruke lufteventilene, sjekke ventilasjonsanlegget eller redusere antall mennesker i rommet vil ofte bedre situasjonen.

Radon

Anbefalinger og veiledning: Radon er en kreftfremkallende radioaktiv gass som kan trenge inn i boligen fra grunnen, enten fra naturlige bergarter eller tilkjørte fyllmasser. Radonnivået i boligen din bør være så lavt som mulig, og absolutt ikke overstige grenseverdien på 200 Bq/m3.

Tips til handling ved varsel: Har du målt radonnivåer over 100 Bq/m³ i boligen, bør du iverksette tiltak for å redusere nivået. Du finner råd og tiltak mot radon i inneluften på nettsiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Støv

Anbefalinger og veiledning: Det er ingen fastsatte grenseverdier for støv. Måledata på støv kan gi indikasjoner på partikkelstørrelse. Økning av fine og ultrafine partikler kan tyde på økt forurensning, for eksempel fra trafikk utenfra eller vedfyring. Store synlige mengder med støv kan være et tegn på mangelfullt renhold.

Tips til handling ved varsel: Flere enkle tiltak kan bidra til å redusere mengden eller forekomsten av uønsket støv i boligen. Se vår liste over gode råd.

Flyktige organiske stoffer (TVOC)

Anbefalinger og veiledning: Flyktige organiske stoffer (VOC - volatile organic compunds) er et samlebegrep for utallig mange karbonbaserte stoffer i gassform. Når man måler disse i luft, måler man alle VOCer samlet, og det oppgis derfor som TVOC (total VOC). TVOC oppgis i vekt kjemikalier per volum luft. Det er ikke fastsatt noen absolutte grenseverdier for TVOC i inneluft.

i

VOC i inneluften kan komme fra mange ulike hold, som kan deles inn i variable kilder og faste kilder.

Variable kilder til VOC henger sammen med menneskeskapte aktiviteter. Typiske kilder kan for eksempel være: Røyking, rengjøringsartikler, kosmetikk, løsemidler, malingsrester, forskjellige hobbyprodukter og matlaging.

Faste kilder til VOC henger sammen med selve bygningen og inventaret i boligen din.

Tips til handling ved varsel: Korte perioder med forhøyede VOCer skyldes vanligvis aktiviteter som matlaging og lignende. Kontrollert ventilasjon løser som oftest dette. Langvarig forhøyede nivåer kan tyde på at problemet skyldes enkelte faste kilder i boligen og/eller begrenset ventilasjon.

Lufttrykk

Anbefalinger og veiledning: Lufttrykket inne er et direkte mål på det atmosfæriske lufttrykket i det geografiske området du befinner deg i. Det har stort sett sammenheng med værforholdene.

Tips til handling ved varsel: Ved lavtrykk er det viktig å sjekke boligen utvendig, og sørge for at regnvann håndteres slik at boligen ikke blir skadet. Vær ekstra påpasselig hvis det varsles ekstremnedbør.