Hopp til hovedinnhold

Geilomo barnesykehus

Geilomo barnesykehus er et tilbud til barn med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og/eller medfødt hjertefeil, samt lever- og nyretransplanterte. Sykehuset eies av Norges Astma- og Allergiforbund, og drives av Oslo universitetssykehus.

Gjennom et opphold på Geilomo skal barna lære om sine muligheter, og videreutvikle disse i trygge omgivelser, basert på den enkeltes ferdighetsnivå. Kartlegging av fysisk funksjonsnivå er derfor en viktig del av oppholdet. Slik kartlegging utføres av fysioterapeuter og idrettspedagoger.

Sykehusets beliggenhet på Geilo gir fantastiske muligheter, hele året. I tillegg til behandling, introduseres barna for fysiske aktiviteter, de lærer om sykdommen sin, og de lærer å mestre de utfordringene en kronisk sykdom gir.

i

Tilbudet på Geilomo barnesykehus gjelder barn i skolepliktig alder; fra 1. til 10. klasse. Oppholdets lengde kan variere etter hensikt og målgruppe, men er i utgangspunktet på fire-fem uker. Der det er behov for det, tilbyr sykehuset opphold for én eller begge foreldre. Både foreldre og barn tilbys undervisning og veiledning om aktuell sykdom og behandling.

På Geilomo finnes det både skole, aktivitetshall og svømmebasseng. Sykehuset har tilknyttet egne leger, klinisk sosionom og klinisk ernæringsfysiolog, i tillegg til sykepleiere, spesialpedagoger, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, idrettspedagoger og fritidsledere.

Riktig behandling i kombinasjon med frisk fjelluft gjør at barna raskt fungerer bedre. Da ligger alt til rette for å begynne å trene opp kroppen, venne seg til fysisk aktivitet og friluftsliv, og lære sin egen kropp og dens muligheter å kjenne. Barna opplever mestring og får gjennom dette styrket sin selvtillit. Målet er at barna skal fortsette å være fysisk aktive etter hjemkomsten.

Medisinsk behandling

Riktig medisinsk behandling er grunnlaget for at barn med astma, allergi og/eller eksem kan fungere godt i en aktiv hverdag. På Geilomo får barna testet og vurdert lungefunksjon og medikamentbehov. Med bakgrunn i dette blir behandlingsprogrammet og den fysiske treningen tilrettelagt. Mat tilberedes på eget kjøkken, hvor allergier og eventuelle dietter blir godt ivaretatt.  

Kosthold

Kosthold er en viktig faktor hos barn og ungdom med kroniske sykdommer, både for å unngå feilernæring og for å forebygge utvikling av overvekt. Geilomo barnesykehus tilbyr kostveiledning.

Geilomo skole

Geilomo skole ligger inne på selve sykehusområdet. Dette er en spesialskole for 1. til 10. skoletrinn. Skolen er en sentral og viktig mestringsarena under oppholdet, med et pedagogisk opplegg som sikrer at barna ikke henger etter i skolearbeidet. Gjennom tett oppfølging, tilrettelegging og tilpasning for den enkelte gis barnet et optimalt skoletilbud. Skolen samarbeider tett med hjemskolen, og følger også opp samarbeid med andre instanser ved behov.

Foreldrenes rolle

Alvorlig kronisk sykdom kan skape usikkerhet og utrygghet hos foreldre, så vel som hos barna. På Geilomo får foreldrene anledning til å observere barnet i aktivitet, og mange opplever å få ny kunnskap om barnets muligheter og begrensninger. Dette bidrar til trygghet hos både foreldrene og barnet.

Oppfølging kan avgjøre

Det det kan være behov for videre oppfølging etter hjemkomst, eller igangsetting av enkelttiltak, tar Geilomo barnesykehus kontakt med hjemkommunen. Det sendes rutinemessig rapport fra lege (epikrise), aktivitetsrapport skrevet av fysioterapeut, og sykepleierapport til henvisende lege, helsesøster, hjemskole og til de foresatte. Skolen skriver egne pedagogiske rapporter som sendes hjemskole og foresatte.

Hvem kan søke om opphold?

Behandlingstilbudet på Geilomo er landsdekkende, det vil si at dere kan søke om opphold uansett hvor i landet dere bor. Alle barn i alderen 6-16 år med astma eller andre kroniske lungesykdommer, levertransplanterte, allergi, eksem eller medfødt hjertefeil kan søke om opphold.

i

Geilomo har også tilbud om sommeropphold og vinteropphold med varighet på 1-2 uker for ungdommer i den videregående skolen.

Kostnader

Foresatte får opplæringspenger under oppholdet. Foresatte bor gratis, men må selv betale alle måltider.

Hvordan få opphold på Geilomo?

Søknaden kan gå gjennom barneavdeling/klinikk, privatpraktiserende spesialist eller via fastlegen. Be om at det tydelig fremkommer at henvisningen gjelder opphold på Geilomo.

Søknaden sendes til:

OUS HF Ullevål Barnemedisinsk avdeling Henvisning

Postboks 4956, Nydalen,

0424 Oslo.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Geilomo på e-post: geilomo@ous-hf.no eller telefon: 32 09 50 00.