Hopp til hovedinnhold

Brukerrepresentant

Som brukerrepresentant vil du representere pasienter og pårørende med astma, kols, allergi og/eller overfølsomhetssykdommer i ulike råd og utvalg.

Hva innebærer brukermedvirkning?

Godt behandlingstilbud av god kvalitet forutsetter at brukerens og pasientenes erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. Brukermedvirkning er en rettighet som er nedfelt i lovverket og kan skje på ulike nivå; gjennom medvirkning/påvirkning på systemnivå og individnivå.

Brukerne (pasient eller pårørende) opplever hvordan tjenestene fungerer i praksis, og kan ofte komme med forslag til forbedringer av tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at tjenesten benytter brukerens erfaringer med blant annet helsetjenesten for å kunne gi den beste behandling. Et viktig mål er at brukermedvirkning skal bidra til god kvalitet på tjenestene og at brukeren har økt innflytelse på egen livskvalitet. Brukermedvirkning betyr ikke at behandleren fratas sitt faglige ansvar.

Brukermedvirkning som rettighet innen helsevesenet:

Pasient- og brukerrettigehtsloven §3-1 slår fast at pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og omsorgstjenester. Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha brukermedvirkning i sin arbeidsform. Helse- og omsorgsdepartementet har i styringspålegg slått fast at dette også skal være gjennomført for helseforetakene.

Brukermedvirkning innen kommune og NAV er også regulert ved lov.

Brukerrepresentant i NAAF

Som brukerrepresentant på vegne av Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) vil du representere pasienter og pårørende med astma, kols, allergi og/eller overfølsomhetssykdommer i ulike råd og utvalg.

Vi ønsker deg som kan være brukerrepresentant på systemnivå. Som representant på systemnivå deltar du i beslutningsprosesser og utviklingsarbeid knyttet til fag- og tjenesteutvikling på vegne av en brukerorganisasjon. Brukermedvirkning handler om at brukernes stemme blir hørt.

Det er behov for brukerrepresentanter iblant annet kommunale og fylkeskommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, helseforetak, sykehus, NAV, ungdomsråd og forskning.

Vi har i dag ca. 50 fungerende brukerrepresentanter i NAAF, fordelt i hele landet og i forskjellige råd og utvalg.Hvem ser vi etter?

Vi ser først og fremst etter deg som ønsker å være brukerrepresentant. Det er en fordel om du har astma, kols, allergi og/eller annen overfølsomhetsykdom, eller er pårørende til noen med disse sykdommene. Det er også en fordel at du liker å delta i beslutningsprosesser, og at du trives i møter med andre mennesker. Hvor mye arbeid som påfølger avhenger av hvor ofte rådet eller utvalget møtes, men du kan regne med minimum et par møter i året.

Krav for å bli brukerrepresentant

Du må være medlem i Norges Astma- og Allergiforbund.

Du må gjennom opplæring/grunnopplæring for brukerrepresentanter, enten nettbasert eller fysisk gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

Etter grunnkurset må du godkjennes som brukerrepresentant av regionsekretær i din region. Dette foregår helst ved at man avtaler et fysisk møte for å gå gjennom litt praktiske ting, og for å bli kjent. På denne måten kan vi som organisasjon være sikre på at du er egnet som brukerrepresentant, at du har forstått hva det går ut på, og at du er motivert for vervet.

Hvordan organiseres oppgavene?

Etter at du er godkjent som brukerrepresentant, er du klar for å bli en del av et brukerutvalg! Når Norges Astma- og Allergiforbund får henvendelser om behov for brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg, kontaktes frivillige som har meldt seg som brukerrepresentant, og du kan selv da ta en avgjørelse på om du ønsker å være med i det konkrete brukerutvalget eller ikke. Det er ikke slik at du blir tvunget inn i et brukerutvalg, dette er en prosess du er med på selv.

Takk for at du er, eller ønsker å bli, brukerrepresentant i Norges Astma- og Allergiforbund. Ditt bidrag er viktig!