Hopp til hovedinnhold

Hvordan klage på dårlig inneklima i barnehagen?

Ofte kan saker som angår barns helse, miljø og trivsel løses i kommunikasjon med ledelse eller ansatte i barnehagen. Opplever foresatte at dialog ikke fører frem vil neste skritt være å sende et brev til barnehagens eier slik at klagen/saken blir registrert der. Hvis heller ikke dette fører fram, kan klagen rettes til kommunen som tilsynsmyndighet for oppfølging.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

§ 2 7. Klage

Folkehelseloven § 19 gjelder for klage over vedtak truffet med hjemmel i denne forskrift. Erklæring om klage på et vedtak skal ifølge forvaltningsloven § 32 fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Det organ som har fattet vedtaket, kan oppheve eller endre vedtaket dersom det finner klagen begrunnet, jf. forvaltningslovens § 33.

Dersom vedtaksorganet (kommunen eller kommunelegen) ikke gir klager medhold eller bare delvis medhold skal saken sendes til klageinstansen som er Fylkesmannen. Klageinstansen kan i henhold til forvaltningsloven § 34 prøve alle sider av det påklagede vedtaket, også de skjønnsmessige sidene. På samme måte vil for eksempel foresatte kunne påklage et godkjenningsvedtak dersom man mener at forholdene ikke er tilfredsstillende.

Klageadgang

Ifølge forvaltningslovens § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse i saken. Dersom kommunen fatter vedtak om for eksempel ikke å godkjenne en barnehage, vil vedtaket kunne påklages av barnehagens eier eller leder, avhengig av hvem som etter kommunens regelverk har myndighet til dette.

I en del tilfeller henvender foresatte seg til kommunen for å anmode om eller kreve at kommunen fatter vedtak om retting av bestemte forhold ved barnehagen som antas å ha innvirkning på barnas helse. Dersom kommunen avviser saken eller etter realitetsvurdering kommer til at det ikke er grunnlag for krav om retting, kan foresatte gå sammen om å fremme klage.

Hvorvidt foreldre har rettslig klageinteresse avgjøres etter en konkret vurdering av den enkelte sak.

Momenter i en slik vurdering kan blant annet være:

Dersom foresatte ikke anses å ha klagerett, kan de henvende seg til kommunen eller Fylkesmannen med anmodning om at dens avvisnings- eller realitetsavgjørelser endres.

God praksis i kommunen forutsetter følgende:

Linker til lover og forskrifter som du finner på www.lovdata.no

Kilde: Miljø og helse i barnehagen