Hopp til hovedinnhold

Inneklima i barnehage

Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel i barnehagen - både for voksne og barn. Her får ansatte og foresatte informasjon om hvilke faktorer som spiller inn på inneklima, og hva man må være oppmerksom på eller unngå for ikke å få et dårlig inneklima.

Sist oppdatert 14. februar, 2023

Her får du praktiske tips og råd om faktorer som påvirker inneklima. Tiltakene kan dere enkelt utføre selv, for et bedre inneklima i barnehagen.

Støv

Støvpartikler kan irritere og gi betennelser i slimhinnen i nese, hals og luftveier. Noen vil få tørrhetsfølelse fra slimhinnen, andre økt slimproduksjon, tetthet, irritert nese og hoste. Personer med astma, allergi eller andre overfølsomhetssykdommer vil være spesielt følsomme for svevestøv.

Litt støv er selvsagt ikke farlig, men man skal være oppmerksom på problematikken over tid.

Støvet inneholder gjerne kjemikalier fra bygget eller luften ute, eller allergener fra dyr og planter (pollen). Dette kan føre til økt betennelsesreaksjon i kroppen. Barn som er disponert for overfølsomhetssykdommer kan lettere utvikle dem. Selv helt friske barn kan få reaksjoner.

 • Mange grep som forslås for å hindre støvansamling kan virke uforenlige med barnehagehverdagen, men kanskje bare noen små forandringer kan gjøre ganske mye? Flytte sandbassengen noen meter fra inngangsdøren, legge lokk på lekekassene på slutten av dagen, for eksempel, så lekene ikke samler støv når de ikke er i bruk?

  Og til syvende og sist; har du noen gang snakket med renholderen? En hyggelig liten ordveksling vil raskt avdekke om denne synes noe er vanskelig eller problematisk vedrørende renholdet. Renholder kan ofte gi tips til tiltak for å redusere sand og bøss i barnehagen. Også kan man bli enige om hva slags vaskemidler som skal brukes.

Fukt og mugg

Det er godt dokumentert at opphold i bygg med fukt- og muggsoppskader gir økt risiko for helseplager. Det er også studier som viser at det å oppholde seg i en fukt- og muggsoppskadet bygning over tid gir økt risiko for å utvikle astma. Flere studier har også funnet en sammenheng mellom fukt- og muggsoppskader i innemiljøet og helseplager som hodepine, unormal trøtthet og nedsatt energi.

 • Mange bygg i Norge sliter med fuktskader og påfølgende muggvekst. Den anbefalte normen er likevel klar: Fukt og råteskader, så vel som synlig mugg og mugglukt, skal ikke forekomme.

  Fuktskader i bygg kan oppstå på grunn av lekkasjer gjennom konstruksjonene (tak/vegger/grunn) eller ved lekkasjer fra rørinstallasjoner, men den mest vanlige årsaken er som følge av kondensering på kalde flater som vinduer, yttervegger og lignende. Dette skjer hvis fuktproduksjonen inne bygget er for høyt i forhold til ventilasjonen.

  Å tørke kondens i vinduene hver morgen og kveld vil ha en viss effekt, kanskje barna til og med synes det er gøy å hjelpe til? Men det løser selvsagt ikke det egentlige problemet.

  Rapporter synlige fuktskader/mugg til styrer og/eller eier. Fukskader må utbedres umiddelbart.

Luft og ventilasjon

Hensikten med ventilasjon er å fjerne forurensninger i luften som f.eks. støvpartikler, avgassinger og fuktighet og tilføre frisk og ren luft. Bygg med mangelfull ventilasjon kan gi helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, øket irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner.

 • Spesielt sårbare er personer med astma- og allergisykdommer, men også personer som ikke har disse plagene vil kunne få helseplager ved for lav ventilasjon.

  Derfor anbefaler vi å lufte kort og effektivt når barna er ute. Gjerne å bruke både vindu og dør for å sikre skikkelig gjennomlufting. Det er dessuten viktig å påpeke feil og mangler ved ventilasjonsanlegget overfor styrer og/eller eier, gjerne skriftlig.

  *Husk at flere og flere nordmenn utvikler pollenallergi. En skikkelig utluftning midt i den verste pollensesongen kan dessverre gi problemer for enkelte. (Det skal ikke være lett...)

  Ventilasjonsanlegg - evig økonomisk runddans

  Styrer som har ansvar for barn og ansatte i barnehagen er nok i mange tilfeller fullstendig klar over at ventilasjonsanlegget ikke fungerer slik det skal. Ansvarlig styrer kan ofte ikke påvirke slike saker på annen måte enn å melde det inn til byggeier (privat eller kommune). Vi kan tipse om at styrere som bruker barnehagens råd og utvalg, internkontrollsystemet, avvikssystem og kvalitetssystem opplever at noe skjer og at hendelsen blir tatt på alvor. Det kan for noen ofte oppleves som en evig økonomisk/politisk runddans, men jo flere ganger man dokumenterer feil og hendelser, jo større sjanse er det for å få dem rettet opp.

  I nyere bygg med velfungerende anlegg, er det viktig å huske på at regelmessig kompetent vedlikehold er nødvendig for å sikre at det virker som det skal - også over tid.

Temperatur

Høy innetemperatur gjør oss mer følsomme for forurensninger i luften fordi det bidrar til å tørke ut tårevæsken i øynene. I tillegg vil avgassing fra materialer som maling, møbler, tekstiler og lignende øke i takt med varmen. Den ideelle temperatur er 20-22 grader.

 • For høye temperaturer kan også gi helseplager som nedsatt konsentrasjon, trøtthet og hodepine.

  I en barnehagehverdag er det viktig å tilpasse påkledningen til aktivitetsnivå og temperatur. Oppfordre foreldre til å la barna bruke enkle plagg som lett kan tas av eller på, og gjerne av materialer som puster.

  Velg gode oppvarmingsløsninger i rommene f. eks. vannbåren gulvvarme, elektriske varmekabler eller lukkede panelovner som ikke svir støv i luften. Husk at alle oppvarmingskilder skal kunne reguleres brukervennlig. NB! Glem ikke å sett opp termometer på innervegg i alle avdelinger.

Kjemisk avgassing

Et utall kjemiske stoffer brukes til fremstilling av materialer og varer vi omgir oss med. Dette gjelder alt fra bygningsmaterialer, møbler og tekstiler til barneleker og rengjøringsmidler. Mange av disse kjemiske stoffene kan gå over i gassform og bidra til å forurense inneluften.

 • Kjemikalier i inneluften vil kunne påvirke slimhinnene og gi helseplager. Samtidig kommer stadig nye kjemikalier/materialer på markedet der helseeffekter er lite dokumentert/kjent.

  Mange kjemiske stoffer i inneluften vil også kunne reagere med oksygen i lufta og danne nye og mer irriterende stoffer.

  Så langt det er mulig bør man derfor velge miljø- og helsevennlige produkter. Vær bevisst på hva du tar inn i bygget. Be om dokumentasjon på helse og miljøskadelige stoffer.

  Vær også bevisst på det kjemiske innholdet i dagligdagse hygiene- og kosmetiske produkter. Det er fint å stille parfymefri på jobb i en barnehage.

Støy

La det være sagt med en gang; barn støyer, og det må de til en viss grad få lov til også. Men det er viktig å huske på at støy virker negativt inn på barnas konsentrasjons- og yteevne, og at det kan forsinke problemløsning. Støy forstyrrer kommunikasjon og delaktighet i sosiale sammenhenger.

 • Langvarig høy eksponering for støy kan medføre hørselstap og øresus (tinnitus). I tillegg kan støy føre til en rekke plager og sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, muskelspenninger, søvnproblemer og fordøyelsesbesvær.

  Løsningen ligger i å ha innemiljøet innredet slik at det demper den naturlige støyen mest mulig. Det finnes flere typer støydempende materialer, man må bare ta andre inneklimarelaterte momenter med i beregningen.

  Å henge opp "tunge" tepper på veggene, for eksempel, er ingen god idé med mindre de kan tas ut regelmessig for å luftes. Knotter under bord og stoler kan lett settes på. Enkle tiltak som kanskje vil redusere noe støy, men unektelig også øke støvansamlingen betraktelig.

  Det er også viktig å planlegge dagen på en måte som hindrer situasjoner som forårsaker mye støy. Påkledningen i gangen kan være en utfordring, men med gode rutiner er det fullt mulig å redusere den daglige støyen betraktelig.

Lys

Mennesket er skapt til å gjøre utstrakt bruk av synssansen. Denne fungerer optimalt i vanlig dagslys, sollys. Det moderne mennesket er mye innendørs med elektrisk belysning. Belysningen bør således være tilpasset den aktivitet som skal foregå.

 • Dårlig lys kan gi symptomer som hodepine, redusert konsentrasjon og læringsutbytte, samt såre øyne og stressnakke. Spesielt der man skal utføre presisjonsarbeid som tegning, skriving, lesing, perling, bygging etc er det viktig med godt lys.

  Vi sier det så enkelt som at man bør sørge for å ha godt lys der barna leker.

  Lys måles i LUX, med et LUX-meter. Den anbefalte verdien er satt til 300 LUX ved arbeidsbord.

Praktisk inneklimaarbeid

Sjekklister, veileder, tips og råd

 • Praktisk inneklimaarbeid i barnehager

  Inneklima forbindes ofte kun med ventilasjonsanlegg og måling av lys, luft og varme som utføres av fagfolk. Ventilasjon og god luftkvalitet som sikrer at barn har godt inneklima er nødvendig.

  Nedenfor er Verdens helseorganisasjons (WHO) definisjon på inneklima. Der kan du se at inneklima ikke bare er ventilasjon, men et samspill mellom fem ulike miljøer som vi kan påvirke. Nedenfor er de ulike miljøene presentert med hvilke miljøfaktorer de inneholder.

  Miljøområde

  Her handler det om:

  Temperatur

  Kroppens varmebalanse med omgivelsene, luftfuktighet, lufthastighet/trekk, kuldestråling fra vinduer, påkledning og aktiviteter.

  Lufta vi puster

  Gasser/damper og lukter/partikler, levende organismer (bakterier, pollen, muggsopp, husstøvmidd), rester av dødt stoff (hudavfall, flass, middrester osv.).

  Lyd og støy 

  Støy og vibrasjoner, lydoverføring og etterklangstid.

  Lys og stråling 

  Lysarmaturer, lysstyrke, blendingsforhold, radon og elektromagnetisk stråling.

  Utforming og innredning 

  Påvirkning fra de fysiske omgivelser, kunnskap om ergonomi, sittestillinger og utforming av arbeidsplassen, aktiviteter både ute og inne.

  Råd for bedre inneklima

  15 råd som kan brukes av leder, foresatte og ansatte når inneklima, HMS (helse, miljø og sikkerhet) og miljørettet helsevern i barnehagen skal settes på dagsorden.

  Kommunikasjon, system og dokumentasjon for internkontroll

  Det skal være et internkontrollsystem med praktiske sjekklister som er tilpasset barnehagens hverdag.

  De fleste rådene bygger på praktisk erfaring fra gjennomførte inneklima-/HMS-kurs og -prosesser rundt om i landet. Flere av rådene er også «gratis» å innføre. Grunnleggende kunnskap om system og hjelpeverktøy som skal brukes i barnehagens drift er viktig. Gode resultater kan oppnås i samhandling med støtteapparat, ansatte, foresatte og brukere dersom det arbeides praktisk og systematisk. Samarbeid og kommunikasjon kan bidra til at barnehagen få bedre inneklima for barn og voksne uten store kostnader.

  1.      Er barnehagen godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager?

  2.      Har det vært samarbeid mellom barnehager og kommunens avdeling for miljørettet helsevern eller kommunelegen for bistand med en godkjenningsprosess?

  3.      Er det etablert et internkontrollsystem som er tilpasset barnehagens drift og hverdag?

  4.      Er lover og forskrifter som gjelder barn og ansatte innarbeidet i IK-systemet?

  5.      Brukes IK-systemet regelmessig av styrer/leder, verneombud, ansatte og SU?

  6.      Samarbeider barnehagen med byggeier (eiendomsavdelingen) om ettersyn av ventilasjonsanlegg, varmeanlegg, vedlikehold av bygningen inne og ute, osv?

  7.      Er det samarbeid mellom barnehagen og kommunens ressurser innen miljørettet helsevern (MHV) (barn/elever) og bedriftshelsetjenesten (BHT) (ansatte)?

  8.      Får barnehagen oversendt dokumentasjon fra byggeier som viser tilstanden på de tekniske anleggene og bygningen inne og ute (en del av IK)?

  9.      Er det etablert rutiner slik at driftstekniker/vaktmester sjekker de tekniske anleggene sjekker varme, luft, lys og sikkerhet regelmessig? (Dette skal dokumenteres i barnehagens internkontrollsystem.)

  10.   Blir det gjennomført regelmessige vernerunder der inneklima og sikkerhet for barn og ansattes vektlegges?

  11.   Brukes IK-bygg i dette arbeidet?

  12.   Samarbeides det med foresatte om brukermedvirkning og praktisk inneklima?

  13.   Er blå ovetrekkshetter til foresatte og besøkende tilgjengelig slik at ingen går inn med utesko?

  14.   Stopper alle foresatte og besøkende bilmotoren slik at eksos ikke trekkes inn i barnehagen?

  15.   Er barnas helse, miljø og trivsel tema på personalmøtet? (Da kan ovennevnte dokumentasjon legges frem)

  Systematisk arbeid med ovennevnte punkter vil ha betydning for hvordan inneklima i barnehagen skal bli for barn og ansatte.

  Husk, tilbakemelding og "klapp på skulderen" til de som bidrar er motiverende.

  Praktiske tiltak

  Praktiske tiltak som bidrar til bedre inneklima og arbeidsmiljø i barnehagen vår

  Inneklima starter ute, vi ser på veien inn til garderoben

  Foreldre og besøkende (varelevering) bør oppfordres til å stoppe bilmotoren når de «bare» skal inn ett ærend slik at utemiljøet ikke blir forurenset.

  Gode renholdsrutiner av underlag foran alle inngangsparti slik at sand og smuss fjernes.

  Foran inngangspartiet bør det være vannslange med bilbørste for å spyle av sand på støvler og regnbukser. En bilbørste fjerner effektivt sand og søle fra regnbukser.

  Alle inngangspartier bør ha avskrapningsrister ute og fuktabsorberende matter rett innenfor ytterdøra.

  Overtrekkshetter til utesko bør henge innenfor ytterdøra slik at foresatte, besøkende og andre som skal inne en liten tur lett kan finne dem. Bruk av overtrekkshetter vil bidra til å redusere sand, vand og smuss på gulvet slik at det blir mindre svevestøv.

  Garderobe

  Grovgarderoben bør organiseres slik at utesko, støvler og uteklær henger opp fra gulvet.

  Fingarderoben med inneklær og skift bør ha garderobegyller festet på veggen uten ben ned mot gulv.

  Garderoben bør ha renholdsvennlig underlag.

  En mopp til å tørke over gulvet vil være et nyttig hjelpemiddel å ha i garderoben å fjerne vann og sand.

  Avdelingen

  ·        Alle rom og avdelinger bør ha termometer godt synlig på innervegg.

  ·        Påse at temperaturen i fyringssesongen er 20 til 22 grader (må ofte vurderes i hvert tilfelle da byggets alder kan påvirke komfort)

  ·        Påse at varmekilder og termostater ikke blir blokkert.

  ·        Reguleringsbrytere og termostater som kan nås av barn og reguleres fritt av ansatte bør låses i anbefalt temperaturområde.

  ·        Bruk utvendig solskjerming aktivt vår, sommer og høst slik at varmen fra sola stoppes ute

  ·        Bruk en "avdelingsmopp" til å dra sammen sand og bøss fra gulvet.

  ·        Feiekoster skal byttes ut med mikrofibermopp og brukes regelmessig på gulvet.

  ·        Sjekk om ventilasjonen fungerer – vindu og dør kan brukes

  ·        Stoler henges oppunder løftes opp fra gulvet for å lette renholdet etter endt dag.

  ·        Rydde skaptopper og alle horisontale hyller slik at renholdere får fjernet støv.

  ·        Etabler avtaler og rutiner som sikrer at organisk avfall og restavfall bæres ut hver dag.

  ·        Lufte gardiner på kalde og solfylte dager slik at støv fjernes.

  Renhold, driftsrutiner og dokumentasjon

  Renholdsplanen skal synliggjøre rutiner for støvtørking av høyereliggende flater.

  ·        Alle gulv skures, bones og vedlikeholdes regelmessig. Dette arbeidet bør utføres i ferier og da med ventilasjonsanlegget i gang slik at kjemien transporteres ut .

  ·        Etablere rutiner for kontroll av ventilasjonsanlegg og filterbytte. Leder av barnehagen skal få skriftlig beskjed om hvordan anlegget fungerer da dette er en del av barnehagens internkontroll.

  ·        Planter som lukter, er giftige eller allergifremkallende skal fjernes fra barnehagen.

  ·        Internkontrollsystemet og IK-bygg bør brukes aktivt til dokumentasjon (ta gjerne bilder også) slik at leder får nødvendig informasjon og kan informere foresatte og ansatte.

  Brukermedvirkning for godt inneklima og oppholdsmiljø

  ·        Inneklima til nytte for barnehage og hjem bør være tema på foreldremøtet.

  ·        Foreldre bør ta barnas klær regelmessig hjem for vask og nødvendig sjekk. Barn i rene og bevegelige klær har det bra i barnehagen.

  Sjekklister er hentet fra håndboken Fra paragraf til miljø og Barns innemiljø.

   Roller og muligheter

  Her er en oversikt over de forskjellige aktører, og deres oppgaver, som skal bidra til å sikre godt inneklima.

  Ansvarlig styrer

  • Påse at barnehagen har et internkontrollsystem for helse, miljø og sikkerhet tilpasset ansatte og barn
  • Lage framdriftsplan for miljørettet helsevern
  • Skaffe rom til samhandling
  • Lytte og ta forslag alvorlig
  • Bidra til gode rutiner
  • Koordinere samarbeidet i barnehagen
  • Ta initiativ til idedugnad om
  • Motivere og gi tilbakemelding
  • Følge opp...
  • Legge forholdene til rett slik at verneombudet kan utføre HMS-oppgaver
  • Holde seg oppdatert på helse, miljø og sikkerhet
  • Gå vernerunder inne og ute regelmessig
  • Være tilgjengelig og vise interesse
  • Følge opp i forhold til opplæring og møter
  • Utføre forebyggende vedlikehold
  • Følge opp og lage rutinemessige kontroller av ventilasjons-, varme- og lysanlegg
  • Benytte praktiske sjekklister som er en del av internkontrollsystemet
  • Bruke IK-bygg for å dokumentere vedlikeholdsoppgaver som har betydning for helse, miljø og sikkerhet med bilder og tekst
  • Tilegne seg kunnskap om inneklima
  • Være gode forbilder
  • Motivere og støtte hverandre
  • Følge opp rutiner vedtatte rutiner
  • Innarbeide praktisk inneklima-arbeid i opplæringsplanen
  • Benytte foreldremøter
  • Påse at det er hele blå overtrekks-sokker i garderoben
  • Lage renholdsplan i samarbeid med leder og verneombud
  • Gi tilbakemelding / -fra klage til avviksrapportering
  • Gi melding om skader og mangler
  • Bidra til positivt samarbeid
  • Skape trivsel
  • Vise interesse for barnehagen
  • Foreldre kan brukes som positiv pressgruppe
  • Ikke la bilen gå på tomgang ved levering og hentin
  • Bruke blå overtrekksposter på utesko
  • Ta med klær hjem regelmessig
  • Påse at det er "resevreklær" i garderoben som passer til årstiden
  • Delta på dugnad
  • Delta på fellesarrangement

  Kartlegging av inneklima

  Enkel inneklima- og HMS-sjekk av barnehagen vår

  Ved å benytte karakterene 0, 1 og 2 i sjekklisten kan barnehagen få en oversikt som vil være til hjelp i arbeidet med å bedre inneklimaet og sikkerheten for barn og ansatte. 

  Karakterskala:

  0 = dårlig - Her er en jobb som må gjøres i fellesskap!

  1
   = bra - Bra, men dere har områder som kan bedres!

  2
   = meget bra - Flott, fortsett slik som dere arbeider, og lykke til videre!

  Karakter 

  Lufttemperaturen i barnas hodehøyde avdelingen (tjue bra for hue)

  Temperatur i området 20 til 22 oC er bra for de fleste

  Om barnas klær tas av og på etter temperatur og aktivitet

  Klær bør tilpasses årstid og brukes aktivt

  Om det er god avstand mellom lekeplass og yttervegg/vindu

  Avstanden bør være 80 cm.

  Hvordan inneluften oppleves

  Det skal ikke være "tung luft" eller parfymelukt

  Om tilluft- og avtrekks-ventilasjonen fungerer

  Sjekk med et A4 ark. Arket henger fast på avtrekk og blåses inn i rommer på tilluft

  Om vinduene kan settes i lufteposisjon

  De skal kunne settes å lufteposisjon og ha låsbar barnesikring

  Om ventilene i yttervegg og over vinduene brukes

  Det bør være rutiner som sikrer at alle lufteventiler blir brukt

  Om barnehager uten ventilasjonsanlegg har  innført lufterutiner med bruk av vindu og dør

  Barnehager uten balansert ventilasjons-anlegg må innføre effektive lufterutiner. (påse at barn ikke utsettes for trekk)

  Om det brukes det feiekost inne

  All bruk av feiekost skal opphøre. Kun mikrofibermopp skal brukes!

  Om ordningen for oppbevaring og tørking av tøy kan gi dårlig inneklima

  Tørkeskap med eget avtrekk ut

  Om det lukter fra restavfall, organisk avfall eller brukte bleier

  Det skal være rutiner slik at avfall og bruket bleier bæres ut

  Om det er avskrapnings-rister foran ytterdører ute

  Det bør være avskrapningsrister ute

  Om det er rutinene for å rengjøre og tørke støv av "barnekunst", innventar, gardiner, osv.?

  Det skal være rutiner for rengjøring av "barnekunst", inventar, gardiner osv.

  Om veggtepper og andre tekstiler blir luftet regelmessig

  Etabler rutiner slik at lufting kan skje på varme dager med sol og dager med lav utetemperatur

  Om renholdet oppleves bra

  Det skal oppleves bra, og barnehagen skal en renholdsplan som sikrer at de ulike rom og avdelinger blir renholdt systematisk

  Om inventar er utformet med tanke på rengjøring og støvsamling

  Hvordan er inventar utformet med tanke på støvsamling?

  Brukermedvirkning

  Om foresatte går inne med utesko

  De skal bruke blå overtrekksposer på uteskoene

  Om barnas klær vaskes regelmessig hjemme av foresatte

  Viktig at foresatte sjekker garderoben regelmessig for å se om klær skal tas hjem for vask og vedlikehold

  Om det er biler som går på tomgang ved levering og henting av barn

  Bil som går på tomgang kan føre til at eksos trekkes inn i barnehagen

  Førstehjelp – § 15

  Om personalet har fått førstehjelpsopplæring

  Vi har rutiner for opplæring som er dokumentert i IK-boka

  Sanitære forhold – § 23

  De hygieniske forhold på toalettene

  Gode rutiner, bleier og luktkilder bæres ut

  Om det er gode tørkerutiner og tørkepapir tilgjengelig hele dagen

  Det skal være rutiner for etterfylling av papir

  Internkontroll – § 4 (Helse, miljø og sikkerhet – HMS)

  Om internkontrollsystemet brukes

  Det skal være tema på personalmøtet og foreldremøte

  Om produktdatablader er lett tilgjengelig for renholdsmidler, maling og annet barn bruker

  De skal være lett tilgjengelig dersom uhell er ute.   Gulv, vegger og tak

  Om avdelingen er godt vedlikeholdt

   Avdelingen skal fremstå vedlikehold. Arbeidet skal dokumenteres i IK-bygg

  Sjekklisten er hentet fra Barns innemiljø. Den kan brukes av foreldrerepresentant, leder og verneombud for å kartlegge de ulike avdelinge i barnehagen. for at funn skal omsettes til handling, bør resultater fra kartleggingen være tema på foreldremøte og i personalmøtet.

  Lover og forskrifter

  Miljø og helse i barnehagen (Forskrift om miljørettet helsevern)

  Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler har som overordnet mål å bidra til et bedre oppvekst- og læringsmiljø for barn i barnehager. Denne veilederen skal fremme enhetlig tolkning og etterlevelse av dette regelverket i barnehagene, også i forbindelse med utøvelse av faglig skjønn. Veilederen skal videre stimulere til en mer proaktiv arbeidsform som kan sikre at hensynet til barna blir ivaretatt allerede ved planlegging av nye barnehager eller ved vesentlige endringer av eksisterende barnehager. Les mer.