Jump to main content Jump to footer
logo: Astma- og Allergiforbundet - gjør Norge friskere

Bli medlem - nå er det gratis ut året!

Om NAAF

No image
Dato publisert: Sist oppdatert:
Astma- og Allergiforbundet jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem.

Astma- og Allergiforbundet ble grunnlagt 24. januar 1960 av Alfred Simonsen. 

NAAF er en interesseorganisasjon for alle som er opptatt av forebyggende helse. Per dags dato teller vi cirka 14.000 medlemmer.

Forbundet har 18 ansatte sentralt, og 13 ansatte i NAAFs regioner spredt over hele landet, samt to pollenanalytikere i Trondheim. NAAF er inndelt i 10 regioner og har 46 lokal- og storlag landet over.

Forbundet eier og driver Det Norske Helsesenter Valle Marina på Gran Canaria og Geilomo barnesykehus som driftes av Rikshospitalets Barneklinikk. 

Hvorfor NAAF?

Astma og allergi er kroniske sykdommer som opplever en økende forekomst, særlig blant barn og unge. Ett av fire barn i Norge får astma, og det er den hyppigste årsaken til akutte sykehusinnleggelser for barn. En langt større andel norske barn får astma, allergier og andre overfølsomhetssykdommer nå enn før. Det er en alarmerende og skremmende utvikling.

Har du hatt astma som barn, kan det øke sjansen betraktelig for kols i voksen alder, særlig om du røyker. I tillegg øker ubehandlet pollenallergi sjansene for å pådra seg astma.

Mer enn 40% av befolkningen får allergiske reaksjoner en eller flere ganger i løpet av livet. Hvor mange som opplever overfølsomhetsreaksjoner er ikke kjent.

Det hersker bred internasjonal enighet om at allergiforekomsten har økt de siste tiårene. Mye tyder på at livsstilsfaktorer som endring i kosthold og miljøet rundt oss (usunt inneklima og forurensning ute) kan være av betydning. I tillegg kommer redusert mikrobiell stimulering og endring i bakteriefloraen vi omgir oss med, altså at vi omgir oss med færre bakterier nå enn før. Enkelt sagt kan vi si at det er sunt med bakterier og sopper, så lenge de ikke gir infeksjoner.

Belastende miljøforhold ute- og innendørs bidrar til utvikling av sykdom og forsterker symptomer hos dem som allerede har utviklet sykdom.  NAAF engasjerer seg sterkt i denne problemstillingen og kaller seg derfor også en miljøorganisasjon. 

Å leve med kroniske sykdommer

Det krever overskudd å være syk. Kronisk syke har rettigheter, men de må selv finne ut av ordningene og søke. I tillegg blir kronisk sykdom en del av familien, og legger beslag på både tid og krefter. Vi ønsker å hjelpe, og å lette byrdene for denne gruppen mennesker.

Hovedmål for forbundets virksomhet kan oppsummeres slik:

Styrket forskningsinnsats for å finne årsakene til stadig økende forekomst – for å kunne sette inn de riktige forebyggende tiltak. Astma- og Allergiforbundet jobber for å bremse den økende utviklingen av astma, allergi og overfølsomhetssykdommer, og for at de som har sykdommene skal kunne leve best mulig med dem. 

NAAFs medlemsfokus

NAAF har et særlig ansvar for sine medlemmer og holder kontakten med dem gjennom medlemsbladet  ”AstmaAllergi” fire ganger årlig, som er betalt gjennom kontingenten.

Blant flere medlemsfordeler er NAAFs Rådgivingstjeneste med helsefaglige rådgivere samt ekspert på inneklima. NAAF-advokaten veileder medlemmene i juridiske spørsmål så som (mulige) yrkesskader spesielt og veiledning i trygd- og rettighetsspørsmål. 

En rekke kurstilbud og sosiale tiltak med helsefokus – ofte rettet til hele familien og med tilpassende tilbud for alle aldersgrupper finner sted lokalt. 

Mer om medlemsfordeler >>

NAAFs samfunnsinnsats

Astma- og Allergiforbundet snakker på vegne av hele landets befolkning når vi tar opp saker med politikerne og i media. Våre diagnosegrupper består av cirka 1,5 millioner nordmenn, men det som er godt for våre grupper, er godt for alle!

NAAF jobber politisk med mange saker og på flere arenaer. Blant annet søker NAAF å få regjeringen til å innføre et tiårig nasjonalt astma- og allergiprogram som ledd i arbeidet for å bremse den kraftige utviklingen av astma og allergi. Et slikt program har gitt gode resultater i Finland.

Vi er også opptatt av å spre kunnskap om diagnosene våre og konsekvensene av dem blant politikerne, og kreve lovfestede endringer som er viktige for våre grupper. En av tingene NAAF følger nøye med på, er at tilbudet om behandlingsreiser for barn opprettholdes, til det beste for barna.

Astma- og Allergiforbundet driver også den nasjonale pollenvarslingen, en varslingstjeneste som gjør hverdagen enklere for en million nordmenn som lider av pollenallergi. Vi har i tillegg en rådgivningstjeneste hvor alle kan få snakke med våre rådgivere om de ulike diagnoseområdene, inneklima, arbeid, yrkesvalg, trygd og rettighetsspørsmål.

NAAF driver aktivt med tobakksforebyggende arbeid, og representanter fra forbundet er blant annet med i statlige utvalg, hvor det jobbes for et tobakksfritt samfunn.

Lokal luftforurensning har blitt et stort problem i mange norske byer, og Norge bryter hvert år EUs krav for luftkvalitet. Det har vi lenge advart mot, og vi arbeider aktivt både politisk og i media for tiltak for å begrense lokal forurensning.

Matallergi og intoleranse er et økende problem i befolkningen, og et av NAAFs hovedfokusområder er å bidra til å muliggjøre konkret endring og forbedring av situasjonen for mennesker med matallergi og/eller annen intoleranse overfor matvarer.

Forbundet har stort fokus på helseforebyggende arbeid. NAAF har derfor en produktmerkeordning hvor formålet er å hjelpe forbrukerne med å velge helsevennlige produkter. Produkter anbefalt av NAAF har utgangspunkt i å minske sjansen for plager hos dem med astma, allergi eller annen overfølsomhet, og alle andre som er opptatt av å forebygge sykdom.

Ved å øke kunnskapen hos behandlingsapparatet, styrker man kvaliteten på tilbudet til pasientene. Helsepersonell får opplæring innenfor diagnoseområdene fra spesialistene innenfor de ulike medisinske fagfeltene gjennom fagbladet  ”Allergi i Praksis” som utgis av NAAF og går til helsepersonell.

I tillegg kommer en bredt anlagt brosjyreportefølje, med informasjon utarbeidet av NAAF og kvalitetssikret av forbundets eget legeråd. Disse benyttes i stor grad på landets helseinstitusjoner.

NAAFs egne informatører besøker skoler, barnehager og arbeidsplasser for å øke kunnskapen om astma og allergi. Informasjon, utfordringer og nyttige, gjennomførbar tilrettelegging er i fokus når forbundet er ute i felten.