Hopp til hovedinnhold

Bedre luftkvalitet

I Norge skal ingen måtte oppleve at de ikke kan oppholde seg utendørs. Norges Astma- og Allergiforbund jobber for at hele landet skal puste luft som ikke er helseskadelig.

Hva gjør vi?

Hvorfor er det et problem?

Kvaliteten på uteluften påvirker menneskekroppen. Ikke bare når vi oppholder oss ute, men også hjemme eller på jobb, ettersom uteluft er kilden for luften inne. Lokal luftforurensning er fortsatt et problem i norske byer. Personer med astma og andre luftveissykdommer får forverret sykdommen sin, men også friske mennesker risikerer å pådra seg lungesykdom som følge av for høye forurensningsverdier i luften. Luftforurensning bidrar derfor betydelig til sykdomsbyrden i Norge, i form av både økt dødelighet og sykelighet.

Hva mener vi?

Norges Astma- og Allergiforbund har lenge advart mot å ikke ta luftforurensning på alvor. Vi arbeider aktivt, både politisk og i media, for at det skal fremmes tiltak som begrenser lokal forurensning til et nivå som minst overholder grenseverdiene i forurensningsforskriften. Vårt mål er at hele landet skal puste luft som ikke er helseskadelig. Vi ønsker en slutt på at utsatte grupper, typisk barn og eldre, på dårlige dager får beskjed om at de ikke kan gå ut.

Selv om uteluften i Norge gradvis har blitt bedre, så er det viktig å sikre at myndigheter og beslutningstakere fortsetter dette arbeidet, og ikke reverserer tiltak som har god effekt. Vi er ikke i mål så lenge grenseverdiene fortsatt overskrides. I Norge skal ingen måtte oppleve at de ikke kan oppholde seg utendørs.

Dette har vi bidratt til

Norges Astma- og Allergiforbund har i flere år bidratt til at uteluft har blitt satt på dagsorden. Høsten 2011 sendte vi en bekymringsmelding til ESA, EFTAs overvåkningsorgan, på bakgrunn av helseskadelig høy luftforurensning i de store norske byene gjennom en årrekke. Vi gikk til dette skrittet fordi vi opplevde at regjeringen ikke evnet å ta lokal luftkvalitet på alvor. ESA stevnet deretter Norge inn for EFTA-domstolen for brudd på EUs luftkvalitetsdirektiv. På bakgrunn av vår bekymringsmelding ble norske myndigheter dømt for å ha utsatt sin egen befolkning for ulovlig høye verdier av helseskadelig forurensning.

I dag sitter vi i en rekke samarbeidsfora som har som mål å finne løsninger, tiltak og regelverk som skal sikre at uteluften i Norge til enhver tid er så god som mulig.

Hva kan du bidra med?