Hopp til hovedinnhold

Astma og uteluft

Kvaliteten på luften vi puster påvirker kroppens tilstand. For personer med astma eller andre luftveissykdommer er det spesielt viktig at uteluften er så ren som mulig, men også friske mennesker risikerer å pådra seg lungesykdom som følge av for høye forurensningsverdier i luften.

Sist oppdatert 14. februar, 2023

Lokal luftforurensning er fortsatt et problem i norske byer, selv om luftkvaliteten har blitt gradvis bedre de siste årene. I Norge benyttes fire forurensningsklasser for å angi kvaliteten på uteluften. Det er enten lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning. Allerede på et moderat nivå kan det forekomme negative helseeffekter hos enkelte astmatikere og personer med andre luftveissykdommer.

Barn er mer utsatt for luftforurensning enn voksne fordi barnekroppen ennå ikke er fullt utviklet, og således tar mer skade av forurensningen, i tillegg til det faktum at de er lavere og derfor puster inn den aller verste luften som gjerne blir dårligere og dårligere jo nærmere bakken man kommer.

Det er særlig veitrafikk og vedfyring som bidrar til lokal luftforurensning i norske byer, og av de ulike forurensningsfaktorene er det svevestøv og nitrogenoksider (NOx) som skaper de største utfordringene for befolkningens lungehelse.

Svevestøv

Svevestøv er en betegnelse på svært små partikler med diameter under 10 µm (mikrometer). Partiklene er så små at de lett kan inhaleres. Til sammenligning har et gjennomsnittlig hårstrå en størrelse på 50-70 µm. Svevestøv deles som oftest inn i de to størrelseskategoriene PM10 (partikler mindre enn 10 µm) og PM2,5 (partikler mindre enn 2,5 µm). Partiklene varierer ikke bare i størrelse, men også i sammensetning og kjemiske egenskaper. Størrelsen på partiklene har blant annet betydning for hvor dypt de inhaleres i luftveiene. De største partiklene avsettes i kroppens øvre luftveier, mens de minste partiklene kan trekkes helt ned i lungene. Der bruker kroppen mer tid på å bryte ned de skadelige stoffene, og det antas derfor at de minste partiklene kan gjøre større skade, ettersom de kan bli i lungene våre over lengre tid.

Flere befolkningsundersøkelser har vist at både korttids- og langtidseksponering for svevestøv kan knyttes til både forverring og utvikling av luftveissykdommer. Det kan også føre til forsterkning av allergier. Personer med luftveissykdommer, som astma og kols, er blant de mest følsomme for svevestøv.

Nitrogenoksider

Nitrogenoksider, eller NOx, er gasser som dannes ved høye temperaturer i forbrenningsprosesser. De finnes for eksempel i eksosen fra fossildrevne kjøretøy. Ifølge Folkehelseinstituttet er veitrafikk den viktigste lokale kilden til utslipp av NOx.

NOx er svært helseskadelig, og astmatikere regnes som den mest følsomme gruppen. Allerede ved svært kortvarig eksponering kan det oppstå negative helseeffekter som svekket lungefunksjon og forverring av astma. Befolkningsstudier tyder også på en sammenheng mellom langvarig eksponering og økt forekomst av astma og kols.

De høyeste konsentrasjonene av NOx oppstår typisk på vinterstid, i nærheten av trafikk, i tunneler og på kalde dager med lite vind. 

Gode råd ved høy luftforurensning