Atopisk eksem (atopisk dermatitt)

«Atopi» = «annerledes». Ved atopisk eksem er det huden som er annerledes.

topisk eksem er ikke en allergisk sykdom, men en sykdom i huden med genetisk tilknytning til IgE - avhengig allergi. Slik allergi spiller en rolle som forverrende faktor hos noen, men ikke hos alle. Andre faktorer er vanligvis vel så viktige

  • Stikkord: Arvelig risiko for atopisk allergi (og astma)

                   + Lav kløeterskel
                   + Tørrhet
                   + Overirritabel hud
                   + Infeksjonstendens 

  • Livstidsforekomst  noe over 20 %. 
  • Vanligst hos spedbarn og småbarn der mer enn 80 % blir kvitt eksemet i barneårene (men beholder risiko for atopisk allergi).        
  • Allergi spiller ofte en underordnet rolle. 
  • Atopisk eksem er en sykdom som berører huden, personen og  familien og  er ofte ledsaget av problemfloker.  

Ved atopisk eksem reagerer annerledes enn normalt ved mange påvirkninger. Dette eksemet har arvelig tilknytning til atopisk allergi, og  det er vanlig å finne slik allergi eller atopisk eksem hos nære familiemedlemmer. Eksemet har ofte karakteristisk utseende.

Symptomer

Kløe er et dominerende trekk. Eksemet er mer kløe med utslett enn utslett med kløe.

 
Kløe gir kloring, som gir mer kløe og mer kloring og enda mer kløe - i onde sirkler. 

I  begynnelsen karakteriseres atopisk eksem  av områder med litt rød hud som kan være  en anelse fortykket. Etter hvert kommer det små hvitlige eller rosa knappenålsstore forhøyninger (”kløeknuter”) som kan klø intenst.

Det kan også komme små blærer. Knutene kan flyte mer eller mindre sammen.  Blærene kan briste og gi væsking og gråhvite eller gule skorper. Det kan bli åpne sårflater omtrent som ved gnagsår. Infeksjon kan dominere bildet. Med kløen følger kloring og spredte kloringsmerker.

Huden kan bli veldig tørr og flassende.. Det kan utvikle seg områder med fortykket hud som minner om koffertlær med dype furer (kofferthud, lichenisering) og evt dype sprekker med eller uten åpne sår i bunnen. Det går lett infeksjon i slike.

Helt typisk for atopisk eksem er at både utbredelse og særlig intensitet endrer seg dels spontant, dels som følge av forskjellige behandlingstiltak. Om det ikke endrer seg, er det neppe et atopisk eksem.

Det betyr at forskjellige utslag av eksemet skal ha behandling som er tilpasset akkurat dette stadiet (se eksemstige).

Det kliniske bildet varierer med alderen. Det er vanlig å skille mellom spedbarnseksem (infantilt atopisk eksem), småbarns- og skolebarnseksem og atopisk eksem hos unge og voksne

 

Forekomst

Atopisk eksem er vanlig hos barn og unge med en livstidsforekomst i overkant av 20 %.

Mer enn 70 % av tilfellene starter i første leveår. Mange av disse er eksemfrie allerede etter 3-4 år, og ca 80 % av dem er blitt kvitt sitt eksem i løpet av skolealderen. Ved 10-12-årsalder er det likevel 12-15 % som fortsatt har noe atopisk eksem. (Red. andm: Nyere studier tyder på at forekomsten av atopisk eksem blant voksne er like høy som blant barn/1)

Mange av dem utvikler andre atopiske sykdommer med eller uten fortsatt eksem. Den som har hatt atopisk eksem i barnealderen, har demonstrert at hun eller han har gener med risiko for utvikling av atopisk allergi, og genene blir man ikke kvitt.   

Atopisk eksem har vist en betydelig økning i likhet med astma.

Hvorfor får noen atopisk eksem?

Det er en betydelig arvelig faktor i samsvar med definisjonen av atopi. Om begge foreldre har eller har hatt atopisk eksem, har hvert av deres barn ca 50-70 % risiko for atopisk sykdom og ofte med atopisk eksem som start. Om det ikke er noen kjent atopisk sykdom i kjernefamilien, er risikoen for hvert barn likevel 10-15 %, og også noen av disse vil få atopisk eksem. Arvelighet ved atopi er omtalt i et annet dokument, se atopisk allergi.

Noe av den immunologiske delen av atopi synes å være knyttet til spesielle kromosomer , men atopisk eksem er meget mer enn IgE-immunologi, selv om det synes klart at immunologiske forhold er viktige. Mer enn 75 % av pasienter med atopisk eksem har forhøyet serum IgE. Mange har IgE antistoffer mot vanlige fødemidler og inhalasjonsallergener, og noe (men ikke alt) av dette har betydning for eksemet.

I tillegg til de immunologiske særtrekk er den atopiske hud «annerledes» også utenom områder som er affisert av eksem. Huden er overfølsom for en rekke uspesifikke irritanter. Det er fristende å sammenlikne med hyperreaktiviteten ved allergiske rhinitter og astma,  men begrepet hyperreaktivitet brukes ikke på huden.

Litteratur:
Red. anm:

/1 Berents TL, Saunes L, Schopf T, Vindenes HK. Atpisk eksem. Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.18.0071