Hopp til hovedinnhold

Kartlegg inneklima på din skole

Skolen kan enkelt sette i gang en elektronisk spørreundersøkelse for kartlegging av hvordan elevene opplever inneklimaet ved sin skole.

Sist oppdatert 13. februar, 2023

Mitt Inneklima er et web-basert verktøy for å kartlegge hvordan elevene opplever inneklimaet ved skolen. Målgruppen er elever i fra 4. til 10. klasse.

Metoden som brukes er den internasjonalt anerkjente Ørebromodellen, som er tilpasset skolehverdagen. Resultatene fra spørreundersøkelsen analyseres av fagpersoner hos Norges Astma- og Allergiforbund, og sammenstilles i en rapport som sendes til skoleledelsen. Rapporten blir utformet løsningsorientert, slik at ledelsen kan jobbe videre med inneklima, i samarbeid elever, ansatte, FAU/SU og Norges Astma- og Allergiforbund.

Hva koster det?

Norges Astma- og Allergiforbund gjennomfører undersøkelsen for kr. 5000,- per skole. Skolen kan gjerne bestå av flere bygninger.

Denne prisen dekker tilrettelegging av spørreundersøkelsen, klargjøring av rapport og forslag til hvordan rapporten kan brukes av skolen ledelse i samhandling med støtteapparat og ressurspersoner. 

Hvordan foregår undersøkelsen?

Det er viktig at rektor sikrer god forankring og informasjon til elevråd, personalet og FAU/SU før elevene starter spørreundersøkelsen. Det er også viktig at foreldre får informasjon om undersøkelsen, og at det åpnes for å kunne reservere seg mot å delta.

Spørreundersøkelsen er skreddersydd for skoler og det er lagt vekt på at den skal være enkel å gjennomføre. Nedenfor har vi skissert steg-for-steg hvordan undersøkelsen gjennomføres.

 • Skolen må sende en formell bestilling på en ny undersøkelse. Ved bestilling av en ny undersøkelse må det oppgis noen fakta om skolen:

  - Når undersøkelsen skal utføres (startdato/sluttdato)

  - Antall elever på skolen

  - Antall skolebygg og navn på skolebyggene

  - Er det mistanke om inneklimaproblemer?

  - Skolens kontaktperson

  - Fakturaadresse

  Når bestillingen er mottatt vil skolen bli kontaktet av Norges Astma- og Allergiforbund på e-post. Skolen vil da få oversendt praktisk informasjon om gjennomføring av spørreundersøkelsen og forslag til brev som kan sendes til elevenes foreldre.

  I tillegg vil vi be om en endelig bekreftelse på at skolen ønsker å gjennomføre undersøkelsen og aksepterer betingelsene.

  Når skolen har bekreftet at de ønsker å gjennomføre undersøkelsen, får kontaktpersonen tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til tjenesten, samt PIN-koder som elevene må oppgi for å få tilgang til spørreskjema. Det kan ta 4-5 dager fra mottatt bekreftelse til undersøkelsen er aktivert.

 • Elevene svarer på spørreundersøkelsen ved å gå inn på «Svar på undersøkelsen». Skolen vil få tilsendt èn PIN-kode per elev som elevene må taste inn for å få tilgang til spørreskjema.

  NB! Undersøkelsen er kun tilgjengelig i perioden mellom startdato og sluttdato – som skolen definerte ved bestilling av undersøkelsen. Sluttdato kan utsettes ved å gå inn på «Sjekk status» og endre sluttdato på den aktuelle undersøkelsen. For å gjøre dette må man ha brukernavn og passord som skolen fikk tildelt i forbindelse med bestilling av undersøkelsen.

 • Fagperson i Norges Astma- og Allergiforbund vil analysere resultatene og innarbeide resultatene i en rapport som skolens kontaktperson får oversendt. Normalt tar det 2-3 uker fra undersøkelsen er avsluttet til skolen mottar rapporten.

  Resultatene presenteres i form av grafer og tabeller, samt at ansvarlig fagperson hos Norges Astma- og Allergiforbund vil gi en faglig vurdering av resultatene. Rapporten inneholder ideer og forslag til videre arbeid med inneklima. Det anbefales at resultatene ra undersøkelsen behandles i FAU/SU og AMU (ansatte).

Hva kan resultatene brukes til?

Rapporten er utformet slik at skolen får visuell oversikt over hvordan elevene opplever inneklima på skolen. Den inneholder også lenke til "Tips til praktisk handling" slik at skolen, og den enkelte klasse, kan iverksette forbedringer i klasserommet basert på rapportens funn.

Rapporten bør innarbeides som en del av skolens arbeid med Opplæringsloven Kapittel 9 A. Elevane sitt skolemiljø. Den kan inngå i skolens internkontroll, og kan brukes som dokumentasjon i forbindelse med godkjenning av skolen i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

 Lurer du på noe?

Ved spørsmål om Mitt inneklima-undersøkelsen, kontakt Kai Gustavsen, fagsjef inneklima, HMS og miljørettet helsevern i Norges Astma- og Allergiforbund på e-post: kai.gustavsen@naaf.no.