Maling og helse

  • Maling kan gi fra seg atskillige kjemiske stoffer til luften (avgasser, emitterer) under og like etter påføring.
  • Mange malinger avgasser også i relativt lang tid etter at de er tørket, aller mest de første 2-4 uker.
  • Moderne malinger gir mindre avgassing enn eldre typer.
  • Produsentene bruker forskjellige oppskrifter, og industrihemmeligheter gjør det vanskelig å følge med.
  • Avgasser kan gi plager av forskjellig slag.
  • Vi vet en del, men fortsatt for lite om sammenhenger mellom maling og helse.
  • For sikkerhets skyld frarådes det at gravide utfører malerarbeid innendørs

Løsemiddelbasert maling, oljemaling

Løsemiddelbaserte malinger betyr en helserisiko spesielt for yrkesmalere. Løsemidler som pustes inn, kommer inn i blodet og føres rundt til mer eller mindre sårbare organer. Det er særlig hjernen og nervesystemet som angripes. De har  fettvev som brytes ned av løsemidlene. Det fører til økende hodepine, en del nerveutfall og økende sløvhet. Løsemiddelskade blir kronisk. 

For å forebygge løsemiddelskader må yrkesmalere sørge for godt luftskifte under arbeidet med slike malinger. Risikoen øker med hyppig og langvarige arbeid inne med oljemaling. Løsemidlene avgasset raskt og er til liten/ingen risiko for brukerne senere.

(Ill.: Corel©)

Andre malinger

Risiko for løsemiddelskader var noe av grunnlaget for at det ble utviklet vannbaserte malinger. De avgir ingen eller svært lite løsemiddelgasser. Vannbaserte malinger er imidlertid sammensatt av mange kjemiske stoffer som også kan avgasse. De første produktene avgasset ganske mye over lengre tid.

Det er senere utviklet vannbaserte malinger med redusert innhold av skadelige kjemikalier og med lav avgassing. De kalles  "annen generasjons vannbasert maling". 

Nå er også mange løsemiddelbaserte malinger på samme måte som de vannbaserte malingene blitt tilsatt flere kjemikalier som kan avgasse langsommere og lengre enn løsemidlene.

Naturmalinger har ingen bevislige  fordeler, kanskje en del ulemper (spesielt for allergikere).

Det er gjort en del sammenlignende studier av avgassing av flyktige organiske forbindelser fra ulike malinger. Resultatene avhenger  av  mange forhold slik som hva slags materiale malingen brukes på, tykkelsen av hvert strøk, antall strøk etc.  Den beste type maling mht avgassing ser ut til å være "annen generasjons" vannbasert maling.

Sykdom og plager

Det er ingen sammenheng mellom lukt og avgassingsforhold for lukten kan skyldes enkelte stoffer i lave konsentrasjoner, men som har sterk lukt - for eksempel svovelforbindelser.

Løsemiddelbaserte produkter kan forårsake løsemiddelskader som særlig angriper hjerne- og nervevev. Dette forekommer vanligvis bare hos yrkesmalere som ikke har passet på å ha god nok utlufting under arbeidet.

Hos pasienter med hyperreaktive slimhinner i luftveier og øyne, er det vanlig at malinglukt virker som irritant og utløser plager (svie i øynene, tett, rinnende nese, hoste, astma). Det er rapportert tilfeller som gir grunn til å tro  at sterk avgassing fra maling (sannsynligvis fra feilprodusert maling) kan fører til debut av astma.  Dette er dog vanskelig å bevise.

Noen mennesker får mer diffuse symptomer  som ved inneklimasyke og dels ved såkalt multippel kjemisk overfølsomhet. Plagene er reelle, kan være betydelige og må tas alvorlig selv om det er vanskelig eller umulig å bevise årsakssammenhengen.

Fjorten slike pasienter som ble undersøkt grundig i Norge (Birkeland et al 1997) rapporterte at avgassing fra maling ga astma, hoste (7 pas), neseirritasjon (8), tørre, irriterte slimhinner, tørste (10),  hudplager  (4), hodepine, uro, svimmelhet med mer (9), kvalme (5) slapphet, uopplagthet (4), feberfølelse, frysninger (7).  Et pilotforsøk med blindkontrollert eksponering for noen malingkomponenter indikerte at det kunne være en reell sammenheng.

Mekanismene er ukjent bortsett fra når det oppstår astma på grunn av hyperreaktivitet i luftveiene.  Det dreier seg ikke om allergi, men kanskje spesifikk kjemisk overømfintlighet.

Behandling

Det finnes ingen annen behandling enn å unngå de utløsende agens og lukter best mulig (vanskelig!).  Avgjørende er god og langvarig gjennomlufting under påføringen, og best mulig utbaking før rommene tas i bruk etter maling. Utbaking betyr gjennomtrekkslufting (evt full fart på ventilasjonsanlegg) sammen med relativt høy temperatur. Det bør ideelt sett  gjennomføres i 2-3 uker, men må ofte forkortes av praktiske og økonomiske grunner. Lettest er dette å få til om sommeren.

Eventuelt må en ty til, medikamentell behandling av de aktuelle symptomene (medisiner mot hodepine, tett nese, astma).  Regelmessig fysisk aktivitet i frisk luft er å anbefale.

Se Malingtyper 

Litteratur:

* Birkeland G, Zahlsen K, Aas K (1994): Sykdom på grunn av vannbasert maling? T. Nor Lægeforen 114:2269-71 

* Wieslander G, Janson , Norbäck et al (1994): Occupational exposure to water-based paints and self-reported asthma, lower airway symptoms, hyper-responsiveness, and lung function. Int Arch Occup Environ Health 66: 261-7

(Sist oppdatert 19. oktober 2009)

 

Red Oppd 2016: Les mer om malling under NAAFs nettsider